Yeni Türk Ticaret Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?(Çözünme)

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hangi yıldan itibaren kullanılmaktadır?

14 Şubat 2011 tarihli 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ‘nun (“ Yeni TTK ”) yürürlük tarihi 1534. maddesinde 1 Temmuz 2012 olarak belirlenmiştir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu kim hazırladı?

Yeni TTK’yı hazırlayan Bilim Komisyonu Adalet Bakanlığı tarafından üniversite öğretim üyelerinden, Yüksek Yargı üyesi hakimlerden, STK ve çeşitli resmi kurum temsilcilerinden oluşturuldu. İlk toplantısını 10 Şubat 2000 tarihinde yapan Komisyon, Başkanlığa Prof. Dr. Ünal Tekinalp’i getirdi.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ne zaman yürürlüğe girmiştir ve getirilen temel yenilikler nelerdir?

Uzun süren çalışmalar sonucunda 6102 sayılı Yeni TTK 13 Ocak 2011 tarihinde TMMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 6102 sayılı Yeni TTK ‘nın muhasebe uygulamaları ile ilgili maddeleri 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Türk Ticaret Kanunu hangi ülkenin ticaret kanunundan esinlenerek hazırlanmıştır?

6762 sayılı Kanun Hirsch tarafından, İsviçre Medeni Borçlar Kanunu esas alınarak hazırlanmıştır.

You might be interested:  Osmanoğulları Nerede Hüküm Sürmüş Olan Bir Türk Beyliğidir?(Mükemmel cevap)

Türk Osmanlı tarihinde ilk Ticaret Kanunu Nedir?

İlk yapılan yasal düzenlemelerden birisi 17 Şubat 1926 tarih ve 743 sayılı Türk Kanun -ı Medenisi’dir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu Nedir?

6102 sayılı yeni TKK 6 ana kitapta düzenlenmiştir; İlk kitap “Ticari İşletme” ile ilgilidir. Bu kitapta tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret ünvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve acentelik konuları ele alınmaktadır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu kaç maddedir?

Türkiye’de gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılan ticari faaliyetleri düzenleyen başlıca kanundur. Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak, Taşıma İşleri, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku olmak üzere altı kitap ve toplam 1535 madde ile 13 geçici maddeden oluşur.

Türk Ticaret Kanunu kaç sayılı?

MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Kanundaki hükümlerle, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel hükümler, ticari hükümlerdir.

Türk Ticaret Kanunu 6 kitapları nelerdir?

Türk Ticaret Kanunu ‘nda (2011’de kabul edilen) 6 kitap bulunmaktadır (başlangıç hükümleri ve son hükümler hariç): Türk Ticaret Kanunu ‘nun Kapsamı

 • Ticari İşletme Hukuku.
 • Şirketler Hukuku.
 • Kıymetli Evrak Hukuku.
 • Taşıma Hukuku.
 • Deniz Ticareti Hukuku.
 • Sigorta Hukuku.

Yeni Türk Ticaret Kanunu işletmelere ne gibi yenilikler getirmiştir?

Yeni Türk Ticaret Kanunu ‘nun Şirketler Açısından Getirdiği

 • Tek Ortaklı Şirket.
 • Tek Üyeli Yönetim Kurulu.
 • Yönetim Kuruluna İlişkin Diğer Düzenlemeler.
 • Bağımsız Denetim.
 • İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu.
 • Ultra Vires Yasağı – Yetki Dışı İşlem Yasağı
 • Şarta Bağlı Sermaye Artırımı – Stock Option Sistemi.

6335 sayılı kanun nedir?

Yeni TTK m. 358’de 6335 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler uyarınca pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz.

You might be interested:  Türk Telekom 4.5 G Nasıl?

TTK m 46 3 nedir?

(1) Tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında, üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunmamak, gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla; her ticaret unvanına, işletmenin özelliklerini belirten veya unvanda yer alan kişilerin kimliklerini

Ticaret Yasası kara ve deniz hangi ülkeden alındı?

9 Haziran 1932 tarihli İcra ve İflas Kanunu’nun da büyük bir kısmı İsviçre’den alınmıştır. Ticaret Kanunu ise muhtelif ülkelerin mevzuatından geniş ölçüde iktibas edilerek hazırlanmış, Kara Ticareti diye adlandırdığımız birinci kitap 1926’da Deniz ticareti diye anılan ikinci kitap da 1929’da yürürlüğe girmiştir.

Türk Ticaret Kanununa göre tacir nedir?

Türk Ticaret Kanunu ‘nun 14. maddesine göre bir ticari işletmeyi kısmen bile olsa kendi adına işleten kimse tacir sayılmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hangi sistemi benimsemiştir?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ticari işletme kavramını merkez alan modern sistemi benimsemiştir. Bu duruma rağmen tacir kavramının da Türk Ticaret Kanunu ‘nun sistemi içinde önemi vardır. Örneğin ticari işin tanımı yapılırken tacirin yaptığı işler esas alınmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *