Türk Ticaret Kanununa Göre Hangi Gros Tonilatodan Büyük Ticaret Teknelerinin Tescili Zorunludur?(Çözülmüş)

(1) Onsekiz gros tonilatoda ve daha büyük her ticaret gemisinin maliki, tescil isteminde bulunmak zorundadır. Madde 844 – On sekiz gros tonilatoda ve daha büyük her ticaret gemisinin maliki, tescil talebinde bulunmaya mecburdur.

Türk Uluslararası gemi Sicili nedir?

Yabancı bayrakta bulunan gemilerin, Türk bayrağına geçmesine imkân sağlayan Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu (TUGSK), temel olarak vergisel teşvikler içer- mektedir. Kanun, denizcilik sektörüne vergi teşvikleri getirerek maliyet unsurlarını düşürmek, dolayısıyla sektörü geliştirmek ve güçlendirmek amacındadır.

Milli gemi Siciline hangi gemilerin tescili zorunludur?

Bu gemiler, yatlar, denizci yetiştirme gemileri gibi sadece gezinti, spor, eğitim, öğretim ve bilim amaçlarına tahsis edilmiş gemilerdir. (c) TTK m. 935(c)’de gösterilen gemiler, yani yabancı bir devlet veya onun vatandaşları adına Türkiye’de yapılmakta olan gemiler. gemilerinin tescili zorunludur.

Özel yatlar gemi siciline tescil edilebilir mi?

Yine ticari yat niteliğinde olmayan kişisel kullanıma ait yatların da söz konusu gemi siciline tescili kanunen mümkün değildir.

Bir tekneye ait tescil ve sicil işlemleri nerede yapılır?

Böyle bir durumda talep yetkilendirilen sicil limanına yapılabilirken, tescil geminin bağlama limanının tabi olduğu sicil limanı tarafından gerçekleştirilir. Sicil limanı kendi yetki alanında bulunmayan gemilere ilişkin bir tescil talebi alırsa gecikmesizin bu talebi geminin bağlı olduğu sicil limanına bildirir.

You might be interested:  Türk Telekom Şebeke Sorunu Nasıl Çözülür?(En iyi çözüm)

Türkiyede kaç farklı gemi tescil şekli vardır?

Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununda üç farklı gemi sicili uygulaması bulunmaktadır: Türk Milli Gemi Sicili, İnşa Halinde Gemilere Mahsus Sicil ve Türk Uluslararası Gemi Sicili (TUGS). Millî Gemi Sicili, Türk Ticaret Kanunu ve Gemi Sicili Nizamnamesi ile kurulmuştur.

Hangi tür gemiler gemi siciline kayıt edilir?

Türk Uluslararası Gemi Sicili ‘ne aşağıdaki gemiler ve yatlar talep üzerine tescil edilmektedirler: a) 4490 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte Milli Gemi Siciline kayıtlı bulunan kanunun 1’inci ve 2’nci maddesi kapsamındaki bütün gemiler ve yatlar. b) Yurt içinde inşa edilen gemiler ve yatlar.

Sicile tescili mümkün olan gemiler hangi sicile tescil edilir?

İnşa halindeki gemileri yapı siciline tescil edilir. Fakat milli gemi siciline tescili mümkün olan gemileri sadece yapı siciline tescil edilebilir. Bu anlamda ön şart milli gemi siciline de tescil edilebilecek gemilerin sadece yapı siciline tescil hakları vardır.

Yat bir gemi midir?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yat – lar, gemi niteliğini haizdir. Türkiye’de yatlar, Milli Gemi Sicili’ne, Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne veya Bağlama Kütüğü’ne tescil ettirilebilir.

Türk sularında gemi işletme hakkının yabancılardan alınması hangi kanunla gerçekleşmiştir?

Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girdi.

Yıllık tonaj harcı nedir?

b) Yıllık tonaj harcı: Gemilerden ve yatlardan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olduğu her takvim yılı için her bir net ton başına 1 ABD Doları karşılığı Türk Lirası alınır. Bu harç ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte tahsil olunur.

Ticaret gemisi olmayan gemiler nelerdir?

Aynı şekilde ticaret gemilerinin denizde bir menfaat elde etme amacıyla işletilmesi gerektiği için tamamen keyfi olarak tahsis edilmiş olan gemiler, örneğin yatlar veya bilimsel araştırma yapan gemiler veya kütüphane gemileri ticaret gemisi olarak değerlendirilemeyecektir.

You might be interested:  Türk Vampir Dizisi Yaşamayanlar Ne Zaman?(Soru)

Tescil ve sicil işlemlerinin yapıldığı limana ne denir?

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, 9 uncu, 28 inci ve 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kara Sörveyi nedir?

(6) Kara sörveyi, aşağıda belirtilen hususlarla ilgili olarak teknenin karada yapılan muayenesidir.

Gemi Sicili kim tarafından tutulur?

Madde 3 – Gemi sicili,her gemi sicil dairesinde ve Münakalat Vekaletince tayin edilecek gemi sicil memur ve muavinleri tarafından tutulur. Muavinler,gemisicil dairesinin iş hacmine göre bir veya mütaaddit olmak üzere tayin edilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *