Türk Edebiyatında Ilk Makaleyi Kim Yazmıştır?(Çözülmüş)

Ilk makale ne zaman yazıldı?

Bu gazetelerde özellikle güncel konular hakkında yayınlanan makaleler Türk edebiyatında türünün ilk örnekleri kabul edilirler. Türk edebiyatında ilk makaleyi, İbrahim Şinasî ilk sayısı 22 Ekim 1860′ta çıkan Tercümanı Ahval gazetesinde yayımlamıştır.

Makale kim yazdı?

Tanzimat Dönemi yazarlarından Şinasi’nin çıkardığı Tercüman-ı Ahvâl gazetesinde yazdığı makaleler bu türün edebiyatımızdaki ilk örnekleri arasında yer alır. Daha sonra Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ahmet Mithat Efendi gibi yazarlar da bu türde metinler yazmıştır.

Makale Nedir ilk makale?

Türk edebiyatında makale türünün ilk örnekleri Tanzimat döneminde görülür. İlk makale, Şinasi tarafından çıkarılan ve ilk özel gazete kabul edilen Tercüman-ı Ahval de (1860) yayımlanmıştır. Türk edebiyatındaki bu ilk makale Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi’dir.

Tercümanı Ahval türü nedir?

Tercüman-ı Ahvâl, İstanbul’da 1860-1866 arasında yayımlanan ilk özel gazetedir. Ayrıca edebi eserlerin de yayımlandığı gazetede, Batılı anlamda ilk Türkçe oyun olan Şinasi’nin Şair Evlenmesi de (1860) dizi olarak yayınlamıştı.

Türk edebiyatında ilk tiyatro eseri kimin tarafından yazılmıştır?

Sahnelenen İlk Tiyatro Eseri:Vatan Yahut Silistre/Namık Kemal. Edebiyatımıza kazandırdığı ilklerle ölümsüz olan Namık Kemal tarafından kaleme alınan “Vatan Yahut Silistre” sahnelenen ilk tiyatro yapıtı olma özelliğini taşıyor.

Makale nedir çeşitleri nelerdir?

Makale her konuda yazılabilir. Makalenin yazılacağı konu güncel olabileceği gibi, felsefî, bilimsel, sanatsal da olabilir. Ancak edebi makale sanatla ilgili konuları işler. Makaleler niteliklerine göre temelde “edebî makale ” ve “meslekî makale ” olmak üzere iki grupta toplanabilir.

You might be interested:  Kurtuluş Savaşında Türk Milletine Kim Önderlik Etti?(Çözüm bulundu)

Makale nedir kaça ayrılır?

Makaleler yazılış amaçlarına göre bilimsel ve gazete makaleleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Makale Formatı nasıl olur?

Makale yazımında, Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır. Karakterler 12 punto büyüklüğünde, satır aralıkları 1,5 nk olmalıdır. Sayfa yapısı tek kolon, yazı sayfanın her iki tarafına yaslanmış şekilde kaydedilmelidir. Ayrıca tüm sayfalara numara verilmelidir.

Edebiyatımızdaki ilk makale nedir?

Şinâsî’nin Tercüman-ı Ahvâl Gazetesi Mukaddimesi İbrahim Şinasi’nin 1860 yılında Tercümanı Ahval Gazetesinde yayımlanan bu mukaddimesi (ön sözü) edebiyatımızda ilk makale örneği sayılmakta. MUKADDİME (ÖN SÖZ) Mâdem ki bir hey’et-i …

Makale nedir 5 sınıf?

Bir görüşü kanıtlarıyla birlikte açıklamak, savunmak veya yermek için yazılan düşünce yazılarına makale denir. Yazarın belli bir konuda, genellikle günlük politika ile ilgili görüşlerini dile getirdiği kısa metinlerdir.

Makale Nedir Kısaca örnek?

Makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. Gazete ve dergilerde yayımlanır. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da ” makale ” denir.

Mukaddime türü ne?

Mukaddime bir kitabın asıl metninden önceki yazısı, önsözü anlamına gelir. Klasik kaynaklarda “mukaddimetu’l-kitâb” ve “mukaddimetu’l-ilim” olarak ikiye ayrılır. Birincisi kitaba bir giriş, ikincisi ise eserin ait olduğu ilim dalı ile ilgili temel bilgilerin verilmesini amaçlar.

Osmanlıda ilk özel gazete hangi padişah döneminde?

22 Ekim 1860’ta Agah Efendi ve Şinasi tarafından çıkarılmıştır. İlk sayılarında sadece haftada bir gün Pazar günü çıkartılan gazete, 1861 yılında yayınlarını haftada üç güne çıkartmıştır. Osmanlı Devletinde ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval, Abdülaziz döneminde çıkartılmıştır.

Ilk gazeteler nelerdir?

Tanzimat Dönemi Edebiyatında İlk Gazeteler

  • Takvim-i Vekayi ilk resmi gazete olarak 1831’de çıkarılır.
  • Ceride-i Havadis yarı resmi (yarı özel) İngiliz Churchill tarafından 1840’ta çıkarılır.
  • Tercüman-ı Ahval, ilk özel Türk gazetesi olarak 1860’ta Şinasi ve Agah Efendi ile birlikte çıkarılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *