Türk Edebiyatında Ilk Makale Örneğini Kim Vermiştir?(Çözüm bulundu)

Şinâsî’nin Tercüman-ı Ahvâl Gazetesi Mukaddimesi İbrahim Şinasi’nin 1860 yılında Tercümanı Ahval Gazetesinde yayımlanan bu mukaddimesi (ön sözü) edebiyatımızda ilk makale örneği sayılmakta.

Makale türünün ilk örneğini kim vermiştir?

Şinasi’nin 1862’te tek başına çıkardığı Tasvîr-i Efkâr ikinci özel gazetedir. Şinasi, adı geçen gazeteler aracılığıyla “ makale ”nin yazılı bir tür kapsamında temellerini atmıştır. Bu gazetelerde özellikle güncel konular hakkında yayınlanan makaleler Türk edebiyatında türünün ilk örnekleri kabul edilirler.

Türk Edebiyatı makale nedir?

Makale, belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüne denir. Gazete, dergi ve internette yayınlanır. Ayrıca herhangi gerçeği açıklığa kavuşturmak, bir konuda görüş ve tezler ortaya koymak ve bir hipotezi savunmak, desteklemek için yazılmış olan yazılara da makale denir.

Tercümanı Ahval türü nedir?

Tercüman-ı Ahvâl, İstanbul’da 1860-1866 arasında yayımlanan ilk özel gazetedir. Ayrıca edebi eserlerin de yayımlandığı gazetede, Batılı anlamda ilk Türkçe oyun olan Şinasi’nin Şair Evlenmesi de (1860) dizi olarak yayınlamıştı.

Mukaddime türü nedir?

Mukaddime bir kitabın asıl metninden önceki yazısı, önsözü anlamına gelir. Arap edebiyatında Hicri 3. yüzyıl ortalarından itibaren El-Cahız ve öğrencisi İbn-i Kuteybe (en) sayesinde Mukaddime bağımsız bir ebedi tür haline geldi. Özellikle tefsirlere yazılan Mukaddimeler başlı başına önemli bir alan oluşturdu.

You might be interested:  Ne Kadar Paketim Kaldı Türk Telekom?(Çözülmüş)

Makalenin ilk örnekleri nerede verilmiştir?

Etiket: ilk makale örneği Şinâsî’nin Tercüman-ı Ahvâl Gazetesi Mukaddimesi İbrahim Şinasi’nin 1860 yılında Tercümanı Ahval Gazetesinde yayımlanan bu mukaddimesi (ön sözü) edebiyatımızda ilk makale örneği sayılmakta.

Makale türünde eser veren sanatçılar kimlerdir?

Makale Türündeki Eserler ve Yazarları

  • Şinasi: Mukaddime.
  • Ziya Paşa: Şiir ve İnşa.
  • Namık Kemal: Mukaddime-i Celal.
  • Hüseyin Cahit Yalçın: Edebiyat ve Hukuk.
  • Süleyman Nazif: Çal Çoban Çal.
  • Ahmet Hamdi Tanpınar: Edebiyat Üzerine Makaleler.

Edebi makale nedir kısaca?

a. Edebî makale: Dil, edebiyat ve sanatla ilgili konuları işleyen makale türüdür. b. Meslekî makale: Tıp, ekonomi, sosyoloji gibi bilimin ve bilime dayalı mesleklerin değişik dalları ile ilgili konulan işleyen makale türüdür. Türk edebiyatında makale türünün ilk örnekleri Tanzimat döneminde görülür.

Makale nedir türleri nelerdir?

Makale her konuda yazılabilir. Makalenin yazılacağı konu güncel olabileceği gibi, felsefî, bilimsel, sanatsal da olabilir. Ancak edebi makale sanatla ilgili konuları işler. Makaleler niteliklerine göre temelde “edebî makale ” ve “meslekî makale ” olmak üzere iki grupta toplanabilir.

Makale nedir kaça ayrılır?

Makaleler yazılış amaçlarına göre bilimsel ve gazete makaleleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Şinasi Tercüman ı Ahval den sonra hangi gazeteyi kurmuştur?

Fakat kısa bir süre sonra Şinasi gazeteden ayrıldı ve kendi gazetesi olan Tasvir-i Efkar’ ı çıkarmaya başladı.

Osmanlıda ilk özel gazete hangi padişah döneminde?

22 Ekim 1860’ta Agah Efendi ve Şinasi tarafından çıkarılmıştır. İlk sayılarında sadece haftada bir gün Pazar günü çıkartılan gazete, 1861 yılında yayınlarını haftada üç güne çıkartmıştır. Osmanlı Devletinde ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval, Abdülaziz döneminde çıkartılmıştır.

Ilk gazeteler nelerdir?

Tanzimat Dönemi Edebiyatında İlk Gazeteler

  • Takvim-i Vekayi ilk resmi gazete olarak 1831’de çıkarılır.
  • Ceride-i Havadis yarı resmi (yarı özel) İngiliz Churchill tarafından 1840’ta çıkarılır.
  • Tercüman-ı Ahval, ilk özel Türk gazetesi olarak 1860’ta Şinasi ve Agah Efendi ile birlikte çıkarılır.
You might be interested:  Türk Metal Sendikası Nereye Bağlı?(En iyi çözüm)

Mukaddime Türkçe midir?

Mukaddime kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. Mukaddime kelimesi Arapça kökenlidir.

Mukaddimenin dili nedir?

İbn Haldûn, el- Mukaddime ‘de Arap dili ile alâkalı ilimler ana başlığı altında nahiv, lügat, beyân ve edebiyat ilimlerini ele almaktadır. Ayrıca dil melekesi ve bu melekenin kazanılması hakkında değerlendirmelerde bulunmaktadır.

Mukaddime içeriği nedir?

Mukaddime, İbn-i Haldun’un en ünlü eseridir. Tarih, iktisat, sosyoloji, ve siyaset gibi birçok sosyal bilim için temel teşkil eden görüşleri içinde barındırır. İslami tarih kitaplarında “Tarihe övgü” bölümü yazmak geleneğine uygun olarak bu hacimli eserin ilk cildi olarak Mukaddimeyi yazdı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *