Türk Destanlarının Isimleri Ve Hangi Devlete Ait Oldukları?(Mükemmel cevap)

Türk Destanları ve Özellikleri

 • Yaratılış Destanı
 • Saka Destanları a. Alp Er Tunga Destanı ( İ.Ö. yy)
 • Hun-Oğuz Destanları a. Oğuz Kağan Destanı ( İ.Ö. yy)
 • Göktürk Destanları a. Bozkurt Destanı ( İ.Ö.
 • Siyempi Destanları
 • Uygur Destanları a. Türeyiş Destanı (8-9.
 • Kazak – Kırgız: Manas Destanı
 • Türk – Moğol: Cengiz Han Destanı

Islamiyet öncesi Türk Destanları ve kime ait oldukları?

İslâmiyet ‘ten önceki döneme ait en eski destanlar Saka Türkleri’ne aittir. Bu destan zinciri içinde Alp Er Tunga ve Şu Destanı parçaları bulunur. Bunlar Kaşgarlı Mahmut’un Divân-ı Lügati’t- Türk adlı eserinde yer almaktadır.

Ünlü Destanlarımız nelerdir?

Yapma Destanlar

 • İlyada (Yunan, Homeros)
 • Odysse (Yunan, Homeros)
 • Şehname (İran, Firdevsi)
 • Gılgamış (Sümerler)
 • Ramayana (Hint)
 • Kalevela (Fin, Lönrot)
 • Nibelungen (Alman)
 • Beowulf (İngiliz)

Ilk Türk destanlarının isimleri nelerdir?

İlk Türk Destanları

 • Altay – Yakut Dönemi. Yaratılış Destanı Siyenpi Destanı
 • Sakalar Dönemi. Alp Er Tunga Destanı Şu Destanı
 • Hun Dönemi. Oğuz Kağan Destanı Attila Destanı
 • Göktürk Dönemi. Bozkurt / Göktürk Destanı Ergenekon Destanı
 • Uygur Dönemi.

Türk Dünyası Destanları Nelerdir?

Türk Destanları

 • 1.Altay – Yakut. Yaradılış Destanı
 • Sakalar Dönemi. a.Alp Er Tunga Destanı b.Şu Destanı
 • 3.Hun Dönemi. Oğuz Kağan Destanı
 • Köktürk Dönemi. a.Bozkurt Destanı b.Ergenekon Destanı
 • Uygur Dönemi.
You might be interested:  10 Euro Ne Kadar Türk Lirası?(En iyi çözüm)

Ergenekon destanı hangi devlete aittir?

ERGENEKON DESTANI KİME, HANGİ DEVLETE AİTTİR? Ergenekon Destanı, Göktürkler’e ait bir Türk destanıdır. İslamiyet’in kabulünden önce olan bir Türk destanı olan Ergenekon Destanı, Göktürkler’in yeniden doğuşunu konu almaktadır.

Atilla Destanı ne anlatıyor?

Attila Destanı, Batı Hun Hükümdarı Attila’nın yaşamını ve kahramanlıklarını anlatan destandır. Hun hükümdarı Attila (395 -453), Avrupa’nın tamamına yakınına hükmetmiş ve devletinin sınırlarını Asya’ya taşımış, hükümdarlığı boyunca ordusu ile Batı ve Doğu Roma İmparatorluklarını sık sık kuşatmıştır.

Hangisi Türk destanıdır?

Buraya kadar kısaca tanıtmağa çalıştığımız Türklerin ilk dönem edebî eserleri olan Yaratılış, Alp Er Tunga, şu, Oğuz Kağan, Ergenekon, Türeyiş ve Göç destanları bugünkü bütün Türk Cumhuriyet ve Topluluklarının ortak destanları olarak kabul edilmektedir.

Türk destanlarında motifler nelerdir?

Türk Destanlarında Motifler Kurt Motifi: Destanlarda Türk ‘ün hayat ve savaş gücü simgesidir. Kırklar Motifi: Türklerin önem verdiği, ona kutsal bir nitelik kazandırdığı sayıların başında kırk gelir. Geyik Motifi: Türk kültüründe kutsal olarak bilenen hayvandır. Sihir Motifi: Destanlarda sihir yapanlara rastlanılır.

En ünlü destanlar nelerdir?

Dünyadaki en önemli doğal destanlar:

 • Kalevala ⇒ FİNLANDİYA.
 • Mahabharata ⇒ HİNT.
 • Ramayana ⇒ HİNT.
 • Chanson de Roland ⇒ FRANSIZ.
 • Nibelungen ⇒ ALMAN.
 • İgor ⇒ RUS.
 • Beowulf ⇒ İNGİLİZ.
 • İliada ⇒ YUNAN.

Ilk destanın adı nedir?

İnsanların tarihin ilk destanının ne olduğunu doğal olarak merak ederler. Tarihin en eski destanı Gılgamış Destanıdır. Tarihin bilinen en eski destanı ölümsüzlüğü arayan bir kralın hikayesi olan Gılgamış Destanıdır.

Asya Hun Devleti’ne ait olan ve Mete Han’ın hayatını anlatan destanın adı nedir?

MÖ 209-174 tarihleri arasında hükümdarlık yapan Hun hükümdarı Mete ‘nin hayatı üzerine kurulan destana Oğuz Kağan Destanı deniliyor. Bütün destanlarda olduğu gibi mitolojik ve doğaüstü olaylarla bezeli bir anlatım bulunuyor. Tüm Türk destanlarında olduğu gibi bu destanın da ilk şekli günümüze kadar ulaşmamıştır.

You might be interested:  Jön Türk Ne Demektir?

Göktürk Devletine ait destanlar nelerdir?

Bunlardan biri de Ergenekon Destanı’dır. * 1) Bozkurt Destanı: Göktürklerin dişi bir kurttan türeyişini anlatır. * 2) Ergenekon Destanı:Bir savaşta yenilen ve Ergenekon’a kaçan Türklerin orada bir demir dağı eritip intikamlarını almalarını anlatır.

Alp TiPi kahraman ne demektir?

Türk destanlarında görülen örnek tip ” alp ” tipidir. Alp; kahraman, yiğit, cesur anlamlarında bir sözcüktür. Oğuz Kağan Destanı’nda bu tipin en idealine rastlanmaktadır. İslâmiyetten sonraki Türk destanlarında bu tip, ” Alp -Eren” tipine dönüşmüştür.

Türk destanlarının ilk anlatıcıları kimlerdir?

Oğuz Türklerinin bilinen en eski destan anlatıcılarına “ozan” denmiĢtir. Sonraki dönemlerde, “âĢık”, “kıssahan” ve “meddah” da destan anlatıcısı anlamında kullanılmıĢtır.

Ergenekon Destanı konusu nedir?

Göktürkler’in türeyişi anlatan bu destanı kısaca özeti ise şu şekildedir. Savaşta yenilen Türkler Ergenekon adlı bir bölgeye yerleşerek burada 400 yıl kadar yaşar. Moğol ilinde Oğuz Kağan soyundan İlhan’ın Hükümdarlığı sırasında Tatar Türklerinin hükümdarı Sevinç Han Tatar ülkesine savaş ilan eder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *