Türk Destanları Ne Anlatır?(Çözünme)

Türk destanları, kâinatın, insanın, kadının ve erkeğin yaradılışı, Türk milletinin doğuşu, çeşitli Türk devletlerinin kuruluş gelişme, çöküşleri, zafer ve yenilgileri gibi konularla beraber pek çok sebeb açıklayıcı efsaneyi de içinde barındırır.

Türk destanı nedir kısa bilgi?

Türk edebiyatında destan, efsaneden sonra ortaya çıkmış bir edebî türdür. İslâmiyet’ten önceki döneme ait en eski destanlar Saka Türkleri’ne aittir. Bu destan zinciri içinde Alp Er Tunga ve Şu Destanı parçaları bulunur. Bunlar Kaşgarlı Mahmut’un Divân-ı Lügati’t- Türk adlı eserinde yer almaktadır.

Destanlar ne anlatıyor?

Destan: Milletlerin yaşadıkları tarihî olayların efsanevî ve mitolojik unsurlarla yoğrularak oluşturduğu millî karakter taşıyan uzun manzum eserlerdir. Destanlardan tarihî kaynak olarak faydalanılabilir. Destanlar, mitlerden sonra en eski ikinci tür olarak kabul edilir.

Türk destanlarının genel özellikleri nelerdir?

Türk Destanlarının Özellikleri: – Türk toplumlarının milli karakteri, gelenek ve görenekleri yansıtılır. – Türk toplumları için önemli nesneler ve olaylar kullanılır. – Türk boyları hakkında bilgi veren kaynakları oluştururlar. -Konu aldıkları toplumun kaynağı hakkında bilgi verirler.

En eski Türk destanları nelerdir?

İlk Türk Destanları

 • Alp Er Tunga Destanı Şu Destanı
 • Oğuz Kağan Destanı Attila Destanı
 • Bozkurt / Göktürk Destanı Ergenekon Destanı
 • Türeyiş Destanı Göç Destanı
You might be interested:  Türk Filmleri Hangi Siteden Izlenir?(Doğru cevap)

Hun Türklerinin destanı nedir?

Oğuz Kağan destanı M.Ö. 209-174 tarihleri arasında hükümdarlık yapmış olan Hun hükümdarı Mete’nin hayatı etrafında şekillenmiştir. Bütün Türk destanlarında olduğu gibi bu destanın da ilk şekli günümüze ulaşmamıştır.

Ergenekon destanı nedir kısaca bilgi?

Göktürkler’in türeyişini yani çoğalması anlatan bir destan olan Ergenekon Destanı Türk tarihi için oldukça önemli bilgiler de vermektedir. Genel anlamda düşman tarafından yenilgiye uğratılan Türkler Ergenekon Ovasında türeyip yurtlarına tekrar döner. Bu da Ergenekon Destanı genel hatlarıyla anlatımıdır.

Bilinen destanlar nelerdir?

Yapma Destanlar

 • İlyada (Yunan, Homeros)
 • Odysse (Yunan, Homeros)
 • Şehname (İran, Firdevsi)
 • Gılgamış (Sümerler)
 • Ramayana (Hint)
 • Kalevela (Fin, Lönrot)
 • Nibelungen (Alman)
 • Beowulf (İngiliz)

Islamiyet öncesi türk destanları nelerdir?

Bu destanların çoğu, İslamiyet öncesinden izler taşır.

 • Satuk Buğra Han Destanı → Karahanlılar.
 • Manas Destanı → Kazak-Kırgız.
 • Cengiz Han Destanı → Türk -Moğol.
 • Timur ve Edige Destanları → Tatar-Kırım.
 • Battalgazi Destanı → Selçuklular.
 • Danişmend Gazi Destanı → Anadolu Beylikleri.
 • Sarı Saltuk Destanı → Osmanlılar.

Türk destanları kaça ayrılır?

Türk edebiyatında doğal destanlar İslamiyet öncesi ve İslami dönem olmak üzere ikiye ayrılır. Bu destanların çoğu destan döneminde yani İslamiyet öncesi dönemde ortaya çıkmıştır. Destan dönemi çok eski dönemlerde mitolojilerin ortaya çıktığı dönemdir.

Destan nedir genel özellikleri nelerdir?

Milletleri derinden etkileyen tarihî ve sosyal olayları anlatan çoğunlukla manzum şekilde olan edebî eserlere “ destan ” denir. Destanlar zaman ve mekân içinde iradesini elinde tutan “kahraman-bilge” kişiliklerin efsanevi ve gerçek hayat hikâyeleri etrafında oluşmuş uzun, didaktik (bilgi verici) hikâyelerden oluşur.

Islamiyet öncesi Türk destanlarının özellikleri nelerdir?

Şiirler; sığır (av törenleri), şölen (dinî ayinler), yuğ (ölen kişinin ardından yapılan törenler) adı verilen toplantılarda oluşmuştur. Şiirler kopuz adı verilen bir tür saz eşliğinde söylenmiştir. Dilde yabancı dillerin etkisi yoktur, saf bir Türkçe vardır. Bu dönemin asıl ürününü doğal destanlar oluşturur.

You might be interested:  Almanya Da Ne Kadar Türk Yaşıyor?(Çözünme)

Türk Dünyası Destanları Nelerdir?

Türk Destanları

 • 1.Altay – Yakut. Yaradılış Destanı
 • Sakalar Dönemi. a.Alp Er Tunga Destanı b.Şu Destanı
 • 3.Hun Dönemi. Oğuz Kağan Destanı
 • Köktürk Dönemi. a.Bozkurt Destanı b.Ergenekon Destanı
 • Uygur Dönemi.

Destan örneği nedir?

Yiğitlik, savaş, kıtlık, aşk ve doğa gibi konular destanın ana temalarını oluştururlar. Örnek olarak Bozkurt Destanı, doğal destan olarak kabul edilir. Yapay Destanlar. Yapay destanlar bir sanatçı tarafından ortaya çıkarılan destanlara verilen isimdir.

Ilk destanın adı nedir?

Tarihin en eski destanı Gılgamış Destanıdır. Tarihin bilinen en eski destanı ölümsüzlüğü arayan bir kralın hikayesi olan Gılgamış Destanıdır. Destana konu olan kral Gılgamış İÖ. 3000 yıllarının ilk yarısında Mezopotamya’da Uruk kentinde hüküm sürmüş olarak bilinmektedir.

Kalevala destanı hangi millete aittir?

Kalevala, Elias Lönnrot’un 19. yüzyılda Fin halk hikâyelerinden ve mitolojisinden derleyip kaleme aldığı epik destan. Finlerin ulusal epik destanı olan Kalevala, aynı zamanda Fin edebiyatının en önemli eserlerinden biridir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *