Türk Destanları Hangi Türk Boylarına Aittir?(Doğru cevap)

 • İslamiyetten Sonraki Türk Destanları
 • Kazak – Kırgız: Manas Destanı
 • Türk – Moğol: Cengiz Han Destanı
 • Tatar – Kırım: Timur ve Edige Destanları
 • Karahanlı Dönemi: Saltuk Buğra Han Destanı
 • Selçuklu – Beylikler ve Osmanlı Dönemleri. a. Seyid Battal Gazi Destanı b. Danişmend Gazi Destanı c. Köroğlu Destanı

Islamiyet öncesi Türk destanları hangi milletlere aittir?

İslâmiyet ‘ten önceki döneme ait en eski destanlar Saka Türkleri’ne aittir. Bu destan zinciri içinde Alp Er Tunga ve Şu Destanı parçaları bulunur. Bunlar Kaşgarlı Mahmut’un Divân-ı Lügati’t- Türk adlı eserinde yer almaktadır.

Hangi destanlar vardır?

Milletimize ait olan destanlar şu şekildedir:

 • Yaratılış Destanı
 • Alper Tunga Destanı
 • Şu Destanı
 • Oğuz Kağan Destanı
 • Bozkurt Destanı
 • Ergenekon Destanı
 • Türeyiş Destanı
 • Göç Destanı

Hangisi bir Türk destanıdır?

Buraya kadar kısaca tanıtmağa çalıştığımız Türklerin ilk dönem edebî eserleri olan Yaratılış, Alp Er Tunga, şu, Oğuz Kağan, Ergenekon, Türeyiş ve Göç destanları bugünkü bütün Türk Cumhuriyet ve Topluluklarının ortak destanları olarak kabul edilmektedir.

En eski Türk destanları nelerdir?

İlk Türk Destanları

 • Alp Er Tunga Destanı Şu Destanı
 • Oğuz Kağan Destanı Attila Destanı
 • Bozkurt / Göktürk Destanı Ergenekon Destanı
 • Türeyiş Destanı Göç Destanı
You might be interested:  Türk Telekom Kimin 2021?(En iyi çözüm)

Islamiyet öncesi türk destanları nelerdir?

Bu destanların çoğu, İslamiyet öncesinden izler taşır.

 • Satuk Buğra Han Destanı → Karahanlılar.
 • Manas Destanı → Kazak-Kırgız.
 • Cengiz Han Destanı → Türk -Moğol.
 • Timur ve Edige Destanları → Tatar-Kırım.
 • Battalgazi Destanı → Selçuklular.
 • Danişmend Gazi Destanı → Anadolu Beylikleri.
 • Sarı Saltuk Destanı → Osmanlılar.

Ünlü Destanlarımız nelerdir?

Yapma Destanlar

 • İlyada (Yunan, Homeros)
 • Odysse (Yunan, Homeros)
 • Şehname (İran, Firdevsi)
 • Gılgamış (Sümerler)
 • Ramayana (Hint)
 • Kalevela (Fin, Lönrot)
 • Nibelungen (Alman)
 • Beowulf (İngiliz)

Destanlar bize hangi bilgileri verir?

Destan, milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış (savaş, göç, istilâ gibi) tarihî olayların (yangın, salgın hastalık, sel, deprem gibi) toplumsal ve doğal olayların çağdan çağa aktarılmış, aktarılırken de hayal unsurlarıyla oluşmuş, süslenmiş, değiştirilmiş söylenceleridir.

Türk destanları isimleri nelerdir?

Türk Destanları ve Özellikleri

 • Yaratılış Destanı
 • Saka Destanları a. Alp Er Tunga Destanı ( İ.Ö. yy)
 • Hun-Oğuz Destanları a. Oğuz Kağan Destanı ( İ.Ö. yy)
 • Göktürk Destanları a. Bozkurt Destanı ( İ.Ö.
 • Siyempi Destanları
 • Uygur Destanları a. Türeyiş Destanı (8-9.
 • Kazak – Kırgız: Manas Destanı
 • Türk – Moğol: Cengiz Han Destanı

En ünlü destanlar nelerdir?

Dünyadaki en önemli doğal destanlar:

 • Kalevala ⇒ FİNLANDİYA.
 • Mahabharata ⇒ HİNT.
 • Ramayana ⇒ HİNT.
 • Chanson de Roland ⇒ FRANSIZ.
 • Nibelungen ⇒ ALMAN.
 • İgor ⇒ RUS.
 • Beowulf ⇒ İNGİLİZ.
 • İliada ⇒ YUNAN.

Türk destanlarının ilk anlatıcıları kimlerdir?

Oğuz Türklerinin bilinen en eski destan anlatıcılarına “ozan” denmiĢtir. Sonraki dönemlerde, “âĢık”, “kıssahan” ve “meddah” da destan anlatıcısı anlamında kullanılmıĢtır.

Kalevala destanı hangi millete aittir?

Kalevala, Elias Lönnrot’un 19. yüzyılda Fin halk hikâyelerinden ve mitolojisinden derleyip kaleme aldığı epik destan. Finlerin ulusal epik destanı olan Kalevala, aynı zamanda Fin edebiyatının en önemli eserlerinden biridir.

You might be interested:  Türk Telekom'a Nasıl Geçilir?(Çözülmüş)

Ilk destanın adı nedir?

Tarihin en eski destanı Gılgamış Destanıdır. Tarihin bilinen en eski destanı ölümsüzlüğü arayan bir kralın hikayesi olan Gılgamış Destanıdır. Destana konu olan kral Gılgamış İÖ. 3000 yıllarının ilk yarısında Mezopotamya’da Uruk kentinde hüküm sürmüş olarak bilinmektedir.

Destan nedir ve Türk destanları nelerdir?

Destan: Milletlerin yaşadıkları tarihî olayların efsanevî ve mitolojik unsurlarla yoğrularak oluşturduğu millî karakter taşıyan uzun manzum eserlerdir. Destanlardan tarihî kaynak olarak faydalanılabilir. Kaşgarlı Mahmut eserinde destan türü için “koşuk” “yır” terimlerini kullanmıştır.

Destan örneği nedir?

Yiğitlik, savaş, kıtlık, aşk ve doğa gibi konular destanın ana temalarını oluştururlar. Örnek olarak Bozkurt Destanı, doğal destan olarak kabul edilir. Yapay Destanlar. Yapay destanlar bir sanatçı tarafından ortaya çıkarılan destanlara verilen isimdir.

Doğal destanların oluşum aşamaları nelerdir?

Destanların Oluşum Aşamaları ( Evreleri )

 • aşama: Toplumu derinden etkileyen bir olay yaşanır.
 • aşama: Olay halk arasında dilden dile aktarılır ve farklı şekilleri ortaya çıkar.
 • aşama: Toplumun içinden çıkan güçlü bir şair destanın farklı şekillerini derleyerek yeniden yazar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *