Türk Destanları Hangi Döneme Aittir?(Çözüm bulundu)

Altaylılar, Sakalar, Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar dönemlerinde ortaya çıkan Türk destanları, Türk edebiyatının ilk örneklerini oluşturmaları açısından büyük önem taşımaktadır.

Islamiyet öncesi destanlar kime ait?

İslâmiyet ‘ten önceki döneme ait en eski destanlar Saka Türkleri’ne aittir. Bu destan zinciri içinde Alp Er Tunga ve Şu Destanı parçaları bulunur. Bunlar Kaşgarlı Mahmut’un Divân-ı Lügati’t-Türk adlı eserinde yer almaktadır.

Türk destanları nelerdir?

Türk Destanları ve Özellikleri

 • Yaratılış Destanı
 • Saka Destanları a. Alp Er Tunga Destanı ( İ.Ö. yy)
 • Hun-Oğuz Destanları a. Oğuz Kağan Destanı ( İ.Ö. yy)
 • Göktürk Destanları a. Bozkurt Destanı ( İ.Ö.
 • Siyempi Destanları
 • Uygur Destanları a. Türeyiş Destanı (8-9.
 • Kazak – Kırgız: Manas Destanı
 • Türk – Moğol: Cengiz Han Destanı

Destanlar hangi dönem?

Farklı Uygarlıklarda ve Kavimlerde Destan Dönemi Türklerin yazıyı kullanmadıkları dönemin edebiyatıdır. Sözlü edebiyat dönemi, başlangıçtan 8. yüzyıla kadar sürer. Bu dönemde ozan, kam, baksı vb. denen saz şairleri dinî törenlerde ve bütün sosyal etkinliklerde şiirler söyler, destan okurlardı.

Ünlü Destanlarımız nelerdir?

Yapma Destanlar

 • İlyada (Yunan, Homeros)
 • Odysse (Yunan, Homeros)
 • Şehname (İran, Firdevsi)
 • Gılgamış (Sümerler)
 • Ramayana (Hint)
 • Kalevela (Fin, Lönrot)
 • Nibelungen (Alman)
 • Beowulf (İngiliz)

Islamiyet öncesi türk destanları nelerdir?

Bu destanların çoğu, İslamiyet öncesinden izler taşır.

 • Satuk Buğra Han Destanı → Karahanlılar.
 • Manas Destanı → Kazak-Kırgız.
 • Cengiz Han Destanı → Türk -Moğol.
 • Timur ve Edige Destanları → Tatar-Kırım.
 • Battalgazi Destanı → Selçuklular.
 • Danişmend Gazi Destanı → Anadolu Beylikleri.
 • Sarı Saltuk Destanı → Osmanlılar.
You might be interested:  Türk Telekom Nasıl Paket Yapılır?(Doğru cevap)

Yaratılış destanı kime aittir Uygurlara mı?

Yaratılış destanı, Türklerin Altaylara ait kozmogenik (evrenin yaratılışı üzerine) destanıdır. Asya kıtasının çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk boyları ve Altay Türkleri arasında söylenmektedir.

Ilk Türk destanları nelerdir?

İlk Türk Destanları

 • Alp Er Tunga Destanı Şu Destanı
 • Oğuz Kağan Destanı Attila Destanı
 • Bozkurt / Göktürk Destanı Ergenekon Destanı
 • Türeyiş Destanı Göç Destanı

Destanlar ne anlatıyor?

Destan: Milletlerin yaşadıkları tarihî olayların efsanevî ve mitolojik unsurlarla yoğrularak oluşturduğu millî karakter taşıyan uzun manzum eserlerdir. Destanlardan tarihî kaynak olarak faydalanılabilir. Destanlar, mitlerden sonra en eski ikinci tür olarak kabul edilir.

En ünlü destanlar nelerdir?

Dünyadaki en önemli doğal destanlar:

 • Kalevala ⇒ FİNLANDİYA.
 • Mahabharata ⇒ HİNT.
 • Ramayana ⇒ HİNT.
 • Chanson de Roland ⇒ FRANSIZ.
 • Nibelungen ⇒ ALMAN.
 • İgor ⇒ RUS.
 • Beowulf ⇒ İNGİLİZ.
 • İliada ⇒ YUNAN.

Mesnevi hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

Türk edabıyatıjnda ilk büyük mesnevi, Yusuf Has Hacip’in 12.yy.da kaleme aldığı, 6 bin beyitten oluşan “Kutadgu Bilig”dir. Sonra sırayı 13.yy.da Mevlana’nın 25618 beyitten oluşan ” Mesnevi “si alır.

Şaman hangi döneme aittir?

Şamanizm ‘in ortaya çıkışı, son yıllarda yapılan araştırmalara göre Üst Paleolitik Dönem ‘e kadar tarihlendirilebiliyor.

Sagu hangi döneme aittir?

Sözlü Edebiyat Dönemi Eski Türklerde sevilen, sayılan bir kişinin ölümünden sonra düzenlenen cenaze törenine “yuğ töreni”, bu törenlerde söylenen şiirlere ” sagu ” adı verilirdi.

Türk destanlarında motifler nelerdir?

Türk Destanlarında Motifler Kurt Motifi: Destanlarda Türk ‘ün hayat ve savaş gücü simgesidir. Kırklar Motifi: Türklerin önem verdiği, ona kutsal bir nitelik kazandırdığı sayıların başında kırk gelir. Geyik Motifi: Türk kültüründe kutsal olarak bilenen hayvandır. Sihir Motifi: Destanlarda sihir yapanlara rastlanılır.

You might be interested:  Hatay Hangi Türk Boyu?(Soru)

Cengiz Han Destanı nedir?

Cengiz Han Destanı ( Cengiz -Name) ve Özellikleri Cengiz Han Destanı, Orta Asya’da yaşayan Türk boyları arasında 13. yüzyılda doğup gelişmiş bir destandır. Cengizname; Cengiz Han ‘ın soyu, doğumu, fetihleri ve etkileri hakkındaki genel halk rivayetlerinden derlenmiş tarihi bir destandır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *