Hangi Türk Destanları Vardır?(Doğru cevap)

Türk Destanları ve Özellikleri

 • Yaratılış Destanı
 • Saka Destanları a. Alp Er Tunga Destanı ( İ.Ö. yy)
 • Hun-Oğuz Destanları a. Oğuz Kağan Destanı ( İ.Ö. yy)
 • Göktürk Destanları a. Bozkurt Destanı ( İ.Ö.
 • Siyempi Destanları
 • Uygur Destanları a. Türeyiş Destanı (8-9.
 • Kazak – Kırgız: Manas Destanı
 • Türk – Moğol: Cengiz Han Destanı

Hangi destanlar var?

Milletimize ait olan destanlar şu şekildedir:

 • Yaratılış Destanı
 • Alper Tunga Destanı
 • Şu Destanı
 • Oğuz Kağan Destanı
 • Bozkurt Destanı
 • Ergenekon Destanı
 • Türeyiş Destanı
 • Göç Destanı

Hangisi bir Türk destanıdır?

Buraya kadar kısaca tanıtmağa çalıştığımız Türklerin ilk dönem edebî eserleri olan Yaratılış, Alp Er Tunga, şu, Oğuz Kağan, Ergenekon, Türeyiş ve Göç destanları bugünkü bütün Türk Cumhuriyet ve Topluluklarının ortak destanları olarak kabul edilmektedir.

En eski Türk destanları nelerdir?

İlk Türk Destanları

 • Alp Er Tunga Destanı Şu Destanı
 • Oğuz Kağan Destanı Attila Destanı
 • Bozkurt / Göktürk Destanı Ergenekon Destanı
 • Türeyiş Destanı Göç Destanı

Türk destanlarının ilk anlatıcıları kimlerdir?

Oğuz Türklerinin bilinen en eski destan anlatıcılarına “ozan” denmiĢtir. Sonraki dönemlerde, “âĢık”, “kıssahan” ve “meddah” da destan anlatıcısı anlamında kullanılmıĢtır.

Islamiyet öncesi türk destanları hangi milletlere aittir?

İslâmiyet ‘ten önceki döneme ait en eski destanlar Saka Türkleri’ne aittir. Bu destan zinciri içinde Alp Er Tunga ve Şu Destanı parçaları bulunur. Bunlar Kaşgarlı Mahmut’un Divân-ı Lügati’t- Türk adlı eserinde yer almaktadır.

You might be interested:  Dağ Çilekli Türk Kahvesi Nasıl Yapılır?(Soru)

Islamiyet öncesi türk destanları nelerdir?

Bu destanların çoğu, İslamiyet öncesinden izler taşır.

 • Satuk Buğra Han Destanı → Karahanlılar.
 • Manas Destanı → Kazak-Kırgız.
 • Cengiz Han Destanı → Türk -Moğol.
 • Timur ve Edige Destanları → Tatar-Kırım.
 • Battalgazi Destanı → Selçuklular.
 • Danişmend Gazi Destanı → Anadolu Beylikleri.
 • Sarı Saltuk Destanı → Osmanlılar.

Kalevala destanı hangi millete aittir?

Kalevala, Elias Lönnrot’un 19. yüzyılda Fin halk hikâyelerinden ve mitolojisinden derleyip kaleme aldığı epik destan. Finlerin ulusal epik destanı olan Kalevala, aynı zamanda Fin edebiyatının en önemli eserlerinden biridir.

Ünlü Destanlarımız nelerdir?

Yapma Destanlar

 • İlyada (Yunan, Homeros)
 • Odysse (Yunan, Homeros)
 • Şehname (İran, Firdevsi)
 • Gılgamış (Sümerler)
 • Ramayana (Hint)
 • Kalevela (Fin, Lönrot)
 • Nibelungen (Alman)
 • Beowulf (İngiliz)

Ilk destanın adı nedir?

İnsanların tarihin ilk destanının ne olduğunu doğal olarak merak ederler. Tarihin en eski destanı Gılgamış Destanıdır. Tarihin bilinen en eski destanı ölümsüzlüğü arayan bir kralın hikayesi olan Gılgamış Destanıdır.

En ünlü destanlar nelerdir?

Dünyadaki en önemli doğal destanlar:

 • Kalevala ⇒ FİNLANDİYA.
 • Mahabharata ⇒ HİNT.
 • Ramayana ⇒ HİNT.
 • Chanson de Roland ⇒ FRANSIZ.
 • Nibelungen ⇒ ALMAN.
 • İgor ⇒ RUS.
 • Beowulf ⇒ İNGİLİZ.
 • İliada ⇒ YUNAN.

Destan örneği nedir?

Yiğitlik, savaş, kıtlık, aşk ve doğa gibi konular destanın ana temalarını oluştururlar. Örnek olarak Bozkurt Destanı, doğal destan olarak kabul edilir. Yapay Destanlar. Yapay destanlar bir sanatçı tarafından ortaya çıkarılan destanlara verilen isimdir.

Doğal destanların oluşum aşamaları nelerdir?

Destanların Oluşum Aşamaları ( Evreleri )

 • aşama: Toplumu derinden etkileyen bir olay yaşanır.
 • aşama: Olay halk arasında dilden dile aktarılır ve farklı şekilleri ortaya çıkar.
 • aşama: Toplumun içinden çıkan güçlü bir şair destanın farklı şekillerini derleyerek yeniden yazar.
You might be interested:  Iki Bin Türk Lirası Nasıl Yazılır?(Soru)

Gılgamış Destanı hangi ülkeye aittir?

Tarihin ilk yazılı destanı olarak bilinen Gılgamış Destanı 56 kil tablete yazılmıştır. Gılgamış Destanı Sümerlerin yaşayışları hakkında bilgi vermektedir ve çeşitli öyküler anlatılmaktadır.

Şu Türk destanı mı?

Şu destanı, MÖ 330-MÖ 327 yıllarındaki olaylarla bağlantılı olan eski bir Türk destanıdır. Bu tarihlerde Makedonyalı İskender, İran’ı ve Türkistan’ı istilâ etmişti. Bu dönemde Saka hükümdarının adı Şu idi. Bu Destanda Türklerin İskender’le mücadeleleri ve geriye çekilmeleri anlatılmaktadır.

Ergenekon destanı hangi devlete aittir?

Yaratılış destanı, Türklerin Altaylara ait kozmogenik (evrenin yaratılışı üzerine) destanıdır. Ayrıca ilk Türk destanlarından olma özelliğine de sahiptir. Asya kıtasının çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk boyları ve Altay Türkleri arasında söylenmektedir. Türk destanları arasında en eskisidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *