Hangi Destan Hangi Türk Devletine Aittir?(Doğru cevap)

İslâmiyet’ten önceki döneme ait en eski destanlar Saka Türkleri’ne aittir. Bu destan zinciri içinde Alp Er Tunga ve Şu Destanı parçaları bulunur. Bunlar Kaşgarlı Mahmut’un Divân-ı Lügati’t-Türk adlı eserinde yer almaktadır.

Ergenekon destanı hangi devlete aittir?

Yaratılış destanı, Türklerin Altaylara ait kozmogenik (evrenin yaratılışı üzerine) destanıdır. Ayrıca ilk Türk destanlarından olma özelliğine de sahiptir. Asya kıtasının çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk boyları ve Altay Türkleri arasında söylenmektedir. Türk destanları arasında en eskisidir.

Ünlü Destanlarımız nelerdir?

Yapma Destanlar

 • İlyada (Yunan, Homeros)
 • Odysse (Yunan, Homeros)
 • Şehname (İran, Firdevsi)
 • Gılgamış (Sümerler)
 • Ramayana (Hint)
 • Kalevela (Fin, Lönrot)
 • Nibelungen (Alman)
 • Beowulf (İngiliz)

Türk destan kahramanları kimlerdir?

Türk Destanları ve Özellikleri

 • Yaratılış Destanı
 • Saka Destanları a. Alp Er Tunga Destanı ( İ.Ö. yy)
 • Hun-Oğuz Destanları a. Oğuz Kağan Destanı ( İ.Ö. yy)
 • Göktürk Destanları a. Bozkurt Destanı ( İ.Ö.
 • Siyempi Destanları
 • Uygur Destanları a. Türeyiş Destanı (8-9.
 • Kazak – Kırgız: Manas Destanı
 • Türk – Moğol: Cengiz Han Destanı

Ergenekon Bozkurt Destanları hangi Türk devletine aittir?

Ergenekon Destanı Göktürklere ait önemli destanların başında gelir. Göktürkler’in türeyişi anlatan bu destanı kısaca özeti ise şu şekildedir. Savaşta yenilen Türkler Ergenekon adlı bir bölgeye yerleşerek burada 400 yıl kadar yaşar.

You might be interested:  Türk Kahvesi Nasıl Yetişiyor?(En iyi çözüm)

Yaratılış Destanı hangi dine aittir?

Yaratılış destanında Şaman dini inanışlarından, önemli çizgiler vardır. Şaman dini, başta Türkler ve Moğollar olmak üzere, genellikle eski Sibirya kavimleri arasında ortak bir dindir. Bu din a) Gökleri nur alemi; b) Yeryüzü; c) Yer altındaki karanlıklar alemi olmak üzere üç alem esasına dayanır.

Yaratılış ve Göç Destanı hangi Türk devletine aittir?

Bilinen Türk destanları arasında en eskisi Yaratılış Destanı ‘dır. Bu destan, Altay Türkleri arasında anlatılagelmiştir. Rus Türkolog Vasili Radlof tarafından saptanıp yazıya geçirilmiştir. İslâmiyet’ten önceki döneme ait en eski destanlar Saka Türkleri’ne aittir.

Ilk Türk devletlerine ait destanların isimleri nelerdir?

İlk Türk Destanları

 • Altay – Yakut Dönemi. Yaratılış Destanı Siyenpi Destanı
 • Sakalar Dönemi. Alp Er Tunga Destanı Şu Destanı
 • Hun Dönemi. Oğuz Kağan Destanı Attila Destanı
 • Göktürk Dönemi. Bozkurt / Göktürk Destanı Ergenekon Destanı
 • Uygur Dönemi.

Türk destanlarında motifler nelerdir?

Türk Destanlarında Motifler Kurt Motifi: Destanlarda Türk ‘ün hayat ve savaş gücü simgesidir. Kırklar Motifi: Türklerin önem verdiği, ona kutsal bir nitelik kazandırdığı sayıların başında kırk gelir. Geyik Motifi: Türk kültüründe kutsal olarak bilenen hayvandır. Sihir Motifi: Destanlarda sihir yapanlara rastlanılır.

Islamiyet öncesi türk destanları nelerdir?

Bu destanların çoğu, İslamiyet öncesinden izler taşır.

 • Satuk Buğra Han Destanı → Karahanlılar.
 • Manas Destanı → Kazak-Kırgız.
 • Cengiz Han Destanı → Türk -Moğol.
 • Timur ve Edige Destanları → Tatar-Kırım.
 • Battalgazi Destanı → Selçuklular.
 • Danişmend Gazi Destanı → Anadolu Beylikleri.
 • Sarı Saltuk Destanı → Osmanlılar.

Hangisi bir Türk destanıdır?

Buraya kadar kısaca tanıtmağa çalıştığımız Türklerin ilk dönem edebî eserleri olan Yaratılış, Alp Er Tunga, şu, Oğuz Kağan, Ergenekon, Türeyiş ve Göç destanları bugünkü bütün Türk Cumhuriyet ve Topluluklarının ortak destanları olarak kabul edilmektedir.

You might be interested:  Türk Telekom Ara Beni Nasıl Yapılır?(Çözüm bulundu)

Kök Türklere ait destan nedir?

Bunlardan biri de Ergenekon Destanı ‘dır. * 1) Bozkurt Destanı: Göktürklerin dişi bir kurttan türeyişini anlatır. * 2) Ergenekon Destanı:Bir savaşta yenilen ve Ergenekon’a kaçan Türklerin orada bir demir dağı eritip intikamlarını almalarını anlatır.

Eski destanlar nelerdir?

Bilinen en eski yazılı destan olan Gılgamış Destanı, Sümerlerin tarihi hakkında bir çok bilgi verir.

 • Oğuz Kağan Destanı:
 • İlyada Destanı:
 • Odysseia Destanı:
 • Mahabarata Destanı:
 • Kalevala Destanı:
 • Ramayana Destanı:
 • Şehname:

Alper Tunga Destanı kimlere ait?

Alp Er Tunga destanı İskitlere yani esas adı Sakalar olarak bilinen bir Türk devleti hükümdarı olarak birçok kaynakta yer almaktadır.

Tarihte bilinen en uzun Türk destanı kime aittir?

Dünyanın en uzun destanı, Kırgızların milli destanı olan Manas Destanı ‘dır. Yaklaşık 500.000 mısradan oluşan Manas Destanı, 9. yüzyıldan bugünlere gelmiş devasa bir sözlü halk edebiyatı eseridir.

Bozkurt adlı destan kime ait?

Bu efsane, Hunlar ve Kurt adlı bölümde anlatılmıştır. Bozkurt Destanı, Çin’de hüküm sürmüş Chou hanedanının resmi tarihinin 50. bölümünde ve yine Çin hanedanlarından olan Sui resmi tarihinde kayıtlıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *