Ergenekon Destanı Hangi Türk Devletine Aittir?(Çözünme)

ERGENEKON DESTANI KİME, HANGİ DEVLETE AİTTİR? Ergenekon Destanı, Göktürkler’e ait bir Türk destanıdır. İslamiyet’in kabulünden önce olan bir Türk destanı olan Ergenekon Destanı, Göktürkler’in yeniden doğuşunu konu almaktadır.

Destanlar hangi Türk devletine aittir?

İslâmiyet’ten önceki döneme ait en eski destanlar Saka Türkleri’ne aittir. Bu destan zinciri içinde Alp Er Tunga ve Şu Destanı parçaları bulunur. Bunlar Kaşgarlı Mahmut’un Divân-ı Lügati’t- Türk adlı eserinde yer almaktadır.

Bozkurt destanı hangi millete aittir?

Uygur Devleti’ne ait olan bu destan Göktürk Devleti’nin yıkılmasından sonra Türklerin tekrar nasıl ayağa kalktığını anlatır. Hükümdarın kızı Bozkurt ile evlenerek soyunu devam ettirir. Fakat bu Bozkurt tanrıdır.

Türkler Ergenekon’dan ne zaman çıktı?

Bir rivayete göre Türkler, Ergenekon ‘ dan 9 Martta çıkmışlardır. Başka bir rivayet ise bu tarihi 21 Mart (Nevruz Bayramımız) olarak verir. Öyle anlaşılıyor ki, Ergenekon ‘ dan çıkış işlemleri 9 Martta başlamış, 21 Martta da tamamlanmıştır.

Yaratılış destanı kime aittir Uygurlara mı?

Yaratılış destanı, Türklerin Altaylara ait kozmogenik (evrenin yaratılışı üzerine) destanıdır. Asya kıtasının çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk boyları ve Altay Türkleri arasında söylenmektedir.

Alper Tunga destanı kimlere ait?

Alp Er Tunga destanı İskitlere yani esas adı Sakalar olarak bilinen bir Türk devleti hükümdarı olarak birçok kaynakta yer almaktadır.

You might be interested:  Geleneksel Türk Tiyatrosu Ne Zaman Ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır?(Soru)

Islamiyet öncesi destanlar nelerdir?

Türk Destanları ve Özellikleri

 • Yaratılış Destanı
 • Saka Destanları a. Alp Er Tunga Destanı ( İ.Ö. yy)
 • Hun-Oğuz Destanları a. Oğuz Kağan Destanı ( İ.Ö. yy)
 • Göktürk Destanları a. Bozkurt Destanı ( İ.Ö.
 • Siyempi Destanları
 • Uygur Destanları a. Türeyiş Destanı (8-9.
 • Kazak – Kırgız: Manas Destanı
 • Türk – Moğol: Cengiz Han Destanı

Ergenekon ve Bozkurt Destanı kimin?

Reşideddin Fazlullah bin Ebu’l Hayr bin Ali’nin(1245-1318) tespit ettiği Ergenekon Destanı, onun cihan tarihi olarak tasarladığı Camiü’t-Tevarih adlı eserinde yer almaktadır. Reşideddin, bu eserini Türk ve Moğol geleneklerinden yararlanarak kaleme almış ve 1312’de bitirerek Olcayto Han’a sunmuştur.

Bozkurt Destanı islamiyet öncesi mi?

İslâmiyet öncesi Türk destanları, Türk millî destanının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Yaratılış, Saka(Alp Er Tunga, Şu), Hun-Oğuz (Oğuz Kağan, Attila), Göktürk ( Bozkurt, Ergenekon), Uygur (Türeyiş, Göç) destanlarından oluşan bu ürünlerin bilim ve kültür hayatına önemli bir etkisi olmuştur.

Ergenekon Destanı hangi yüzyıla aittir?

Bozkurt Efsanesi’nin devamı, Ergenekon Destanı ‘dır. Ergenekon Destanı, Cengiz Han çağında moğollaştırılmıştır. Ancak bu efsanenin kökleri ve ana motifleri, açıkça Kök Türkler ile ilgilidir. Kök Türk Devleti, MS 6. yy.dan itibaren bir cihan imparatorluğu olmuş ve 200 yıl yaşamıştır.

Ergenekon’dan çıkış kaç yıl oldu?

Ergenekon ‘ dan Çıkışımızın 4652. Yıldönümünü / Nevruz Bayramını Kutladık.

Tarihte Ergenekon ne demek?

Savaşta yenilen Türkler Ergenekon adlı bir bölgeye yerleşerek burada 400 yıl kadar yaşar.

Göç kimin destanıdır?

Göç Destanı, bir Uygur destanıdır. Türeyiş Destanı ‘nın devamı niteliğindedir. Destanda, Türklerin, kutsal taşı, Çinlilere verince, Tanrı tarafından cezalandırılması, açlık ve kuraklığın başlaması ile ana vatanlarından göç etmeleri anlatılır.

Ilk Türk destanları nelerdir?

İlk Türk Destanları

 • Alp Er Tunga Destanı Şu Destanı
 • Oğuz Kağan Destanı Attila Destanı
 • Bozkurt / Göktürk Destanı Ergenekon Destanı
 • Türeyiş Destanı Göç Destanı
You might be interested:  Türk Telekom Taahhüt Cezası Ne Kadar?(Çözülmüş)

Manas Destanı hangi ulusa ait?

Manas Destanı, Kırgızların millî destanıdır. Mani dinini yaşayan Karahitaylar ile Müslüman Karahanlılar arasındaki mücadelede Kırgızların durumunu ve Manas adlı kişinin başından geçenleri anlatan destandır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *