Çobanoğulları Hangi Yıllar Arasında Hüküm Sürmüş Olan Bir Türk Beyliğidir?(Soru)

Çobanoğulları Beyliği, 1211(?)-1309 yılları arasında Kastamonu ve çevresinde hüküm sürmüş Anadolu Beylikleri‘nden biridir.

Çobanoğulları hangi boydan?

Oğuzlar’ın Kayı boyuna mensup olan Emîr Çoban’ın Anadolu fâtihi Kutalmışoğlu Süleyman’ın emîrlerinden Karategin’in soyundan geldiği rivayet edilir ve kaynaklarda dürüst, kahraman, cömert, devamlı gazâ ile meşgul bir kişi olarak anılır (İbn Bîbî, s. 304).

Muzaffereddin Yavlak Hasan Kimdir?

Muzaffereddin Yavlak Arslan, 1280-1292 yılları arası hüküm sürmüş Çobanoğulları beyi. Saltukname’de “Melik Muzaffereddin ” olarak da anılmaktadır.

Tarihte yavlak aslanı kim öldürdü?

1292 yılında Türkiye Selçukluları ile yaşanan taht kavgasına karıştığı için Yavlak Arslan öldürülü. Yavlak Arslan’ın yerine geçen oğlu mahmud Bey geçti. Mahmud Bey döneminde Bizans’a akınlar düzenlense de, I. Süleyman Paşanın kuvvetleri ile 1309 yılında gerçekleştirilen savaşta öldürüldü.

Çobanoğulları kimlerdir?

Çobanoğulları Beyliği, 1211(?)-1309 yılları arasında Kastamonu ve çevresinde hüküm sürmüş Anadolu Beylikleri’nden biridir. Beyliğin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak en erken 1211 yılına ait kayıtlarda Hüsameddin Çoban, Kastamonu Beyi olarak gözükmektedir.

Çobanoğullarını kim yıktı?

Yavlak Arslan’ın yerine geçen oğlu Mahmud Bey zamanında Bizans’a akınlar düzenlemiş; en sonunda I. Süleyman Paşa’nın kuvvetleri ile yapılan savaş sonucu 1309 yılında öldürülmüştü. Böylece Kastamonu bölgesi Candaroğulları’nın eline geçti ve Çobanoğulları Beyliği son buldu.

Germiyanoğulları nasıl alındı?

I. Murat döneminde bazı toprakları (Simav, Emet, Tavşanlı ve çevresi) çeyiz olarak Osmanlılara verildi. Ankara Savaşı’ndan sonra yeniden kurulurken, 1428 yılında II. Yakub Bey memleketini kız kardeşinin torunu II. Murad’a vasiyet ederek vefatını müteakip Germiyanoğulları beyliği, Osmanlılara katıldı.

You might be interested:  Süt Ile Türk Kahvesi Nasıl Yapılır?(EN iyi 5 ipucu)

Yavlak Arslan’ın babası kimdir?

Yavlak Arslan Zaviyesi: Taşköprü kazasına bağlı Tokaş köyündedir.

Yavlak aslanın anlamı nedir?

korkunç,şiddetli anlamına gelen kelime.zamanında kastamonu ve civarına hakim olmuş çobanoğullarından muzafferüddin yavlak arslan’ın isimlerinden birisidir.

Kastamonu’da hangi beylik vardı?

1211-1212 tarihi ile birlikte Kayı Boyundan olan Emir Hüsameddin Çoban Bey tarafından bölge tamamen Türk hâkimiyetine geçirilir ve böylece Kastamonu ‘da Çobanoğulları Beyliği kurulur.

Umuroğulları beyliği kimdir?

Umuroğuları Beyliği, 13. Yüzyıl sonlarında Anadolu’da ortaya çıkmış Türk beyliklerinden biridir. Umuroğulları Beyliği, Umur-Han Bey’in aşireti tarafından kurulmuş bir beyliktir. Umuroğulları Beyliği, çok uzun süre yaşamadığı için tarihçiler tarafından çok fazla konu edinilmez.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *