Ücretsiz üye olun

              

   Radyo AHISKA
Radyo AHISKA için Flash kur.

   Menü
· Ana Sayfa
· Ahıska Kitapları
· Ahıska Köyleri
· Ahıska Şiirleri
· Anketler
· Dost Siteler
· Fikir Meydanı
· Foto Galeri
· Gazeteler
· Günlüğünüz
· Haber Arşivi
· Haber Ekle
· Harita
· Köşe Yazarları
· Linkler
· Sayaç
· Site İçi Arama
· Tavsiye Et
· Top 10
· Yeniler
· Your Account
· Ziyaretçi Analizi

   Ahıskalılar Durum

 İyi Günler Misafir!
Üye ol
Şifremi Unuttum

 
Üyelik:
Bugün yeni: 0
Dün Yeni: 0
Bekleyen: 0
Toplam Üyeler: 9971
Son Kayıt: osuliqe

Rekor:
Misafir(ler): 284
Üye(ler): 0
Toplam: 284

Online İstatistikleri:
Misafir(ler): 41
Üye(ler): 0
Toplam: 41

   Anket
Ahıska Türkleri dilini, dinini, kültürünü korumu? bir halkt?r. Kat?l?yormusunuz?

Evet Kat?l?yorum
Bilmiyorum
Hay?r Kat?lm?yorum
Yorum YokSonuçlar
Anketler

Toplam Oy 4357

   Saat ve Tarih

   Dosyalara Göz Atalım
Toplam Dosya: 63
Toplam Kategori: 3
Toplam Download: 163978

Yeni Eklenen
Dosyalar

· 1: Bu G?z Ne Ge?engtir
[İndirme: 3075]

· 2: Gülnaz Han?m
[İndirme: 2224]

· 3: Mavi Mavi Masmavi
[İndirme: 2295]

· 4: Gül Han?m
[İndirme: 2253]

· 5: Gelin Getmesi
[İndirme: 3491]

· 6: Nazl?m Ç?hmi? Ah?skaya
[İndirme: 2756]

· 7: Yarimin Gözi Ya?tur
[İndirme: 2686]

· 8: Çeçil Peynir 2
[İndirme: 2238]

· 9: Topal
[İndirme: 2673]

· 10: Zeyno
[İndirme: 3182]


En Çok İndirilen
Dosyalar

· 1: Ah?ska Halay? (Yeni)
[İndirme: 11275]

· 2: Ah?skan?n K?zlari
[İndirme: 6984]

· 3: Atem Tutem Ben Seni, ?ekere Katem Ben Seni
[İndirme: 6870]

· 4: Ah?ska Türkleri Hakk?nda Slayt
[İndirme: 6083]

· 5: Ahiskadan Kar Getir
[İndirme: 5860]

· 6: Ah?skal?lar?n Çok Sevdi?i KAYTARMA
[İndirme: 5176]

· 7: Çeçil Peynir
[İndirme: 5071]

· 8: Hinkal Türküsü
[İndirme: 4835]

· 9: Anandan ?zinsiz Etme Bayrami
[İndirme: 4003]

· 10: Bahar? Görmez Oldum
[İndirme: 3676]


   ATASÖZLERİMİZ
244. Delinin etiğuni haxilli etmez,

   Ahıska'nın Hayranı Ol

Bütün AHISKALILAR Burada!
Bütün AHISKA TÜRKLERi Burada Köşe Yazıları Bölümüne Hoşgeldiniz!..

Geriye Dönü? Yasas? Ah?ska Türklerinin Beklentisine Cevap Vermelidir!Yazar Adı: Dr.Alesker ALESKEROV

Yazar İletişim:


    1999’da Avrupa Konseyi üyeli?ine kabul edildikten sonra Gürcistan, Ah?ska Türklerinin vatana dönmeleri yönünde gereken ad?mlar?n at?laca?? yükümlülü?ünü kabul etmi?; fakat bu konudaki kanuni düzenleme tam sekiz y?l sonra onaylanm??t?r. 11 Temmuz 2007’de Gürcistan millet meclisi üçüncü kez okunu?ta Ah?ska Türklerinin Gürcistan’a dönmesini öngören “Y?RM?NC? YÜZYILIN 40’LI YILLARINDA SOVYETLER TARAFINDAN GÜRC?STAN’DAN SÜRÜLEN ?AHISLARIN GER? DÖNMES? HAKKINDA” kanunu kabul etti.

    On iki maddelik bu kanunun “terimler ve aç?klamalar” kenar ba?l?kl? 2. maddesinde göre, “zorla sürülen ki?i 31 Temmuz 1944 tarihli ve 6279 nu.lu Sovyetler Birli?i Devlet Savunma Komitesi taraf?ndan al?nan karara istinaden 20. yüzy?l?n 40’l? y?llar?nda Gürcistan Sovyet Cumhuriyetinden Sovyetler Birli?inin ba?ka cumhuriyetlerine zorla yerle?tirilen ki?i”dir. Bu kanunla tespit edilen kurallara uygun biçimde “geri dönü?çü” konumunu elde edebilen ki?i zorla sürülen (ba?ka yerlere yerle?tirilen) ki?iler ve onlar?n sonraki nesilleri, yani e?leri, çocuklar?, torunlar? ve aile ferteridir. (Madde 3). Geri dönü?çü konumunu alabilmek için gerekli beyanname bu kanuna uygun biçimde düzenlenmi? olmal? ve en geç 1 Ocak 2009 tarihinden erken sunulmal?d?r. Kanun, geri dönü?çü konumunu elde etmek için ba?vuruda bulunan ki?inin birçok belgelerin yan? s?ra zoraki sürüldü?üne dair resmi bir evrak? da sunmas? gerekiyor. Böyle bir evrak?n (ayr?ca öbür evraklar) sunulamamas? durumunda ba?vuru sahibi ki?i bunun gerçek nedenlerini göstermeli, ispatlayabilmeli ve bunu yaparken do?ru ve sayg?de?er sebepleri sunabilmeli, bulunamayan evrak?n ki?inin kendi d???ndaki sebeplerden dolay? elde edilemedi?ini ispatlayabilmelidir (Madde 4/7). Bu ve öbür birçok konuda belirsizlikler içeren kanunun uygulanmas? yönünde belli ba?l? zorluklar gözükmektedir.

    Mesela geri dönü?çü konumunu alabilmek için yap?lan ba?vurular? inceleme ve de?erlendirme konusunda Gürcistan Hükümeti ek talepleri sunma ve ek ?artlar? ortaya koyma hakk?na sahiptir. Geri dönü?çü konumunu verip vermeme konusunu do?ru bir biçimde çözmek amac?yla ba?vuru sahibiyle sohbet etme, kar??l?kl? konu?ma talebi do?abilir; ayr?ca de?i?ik testlerden geçirilme ?art? ortaya ç?kabilir. Geri dönme hakk? gibi büyük öneme sahip bir hakk?n asl?nda kanunla mümkün oldu?u kadar ayr?nt?l? bir biçimde düzenlenmesi gerekmektir. Oysa söz konusu hükümler idareye “ek talepleri sunma ve ek ?artlar? ortaya koyma hakk?” tan?makla bu hakk?n ihlali için aç?k kap? b?rakmaktad?r. Kanunun ele?tiriye aç?k ba?ka bir yönü de 300.000 civar?nda olduklar? tahmin edilen Ah?ska Türklerinin ne kadar?n?n bu tasar?yla geri dönece?inin bilinmemesidir. Nitekim geri dönecek ki?ilerin say?s?n? Gürcü hükümetinin gösterece?i yer ve sunaca?? ?artlar belirleyecektir. Ba?ka bir belirsizlik ise geri dönecek ki?ilerin nereye yerle?tirilecekleridir. Kanunda Ah?ska Türklerinin tarihi vatanlar?nda yerle?tirileceklerine ili?kin her hangi bir hüküm yer almamaktad?r.

    Ah?ska Türklerinin güvenlik, içtimai iktisadi vb. sebepler gösterilerek Gürcistan’?n geneline yerle?tirilmesi asl?nda vatana dönme hakk?ndan mahrum b?rak?lmas? anlam?na gelmektedir; çünkü bu durumda Ah?skal?lar?n kültür varl???n?n Gürcüle?me süreci içinde eriyip gidece?i endi?esini ortaya ç?karmaktad?r. Kanunun kabulünden önce baz? kesimler Ah?ska Türklerinin geri dönmelerine kar?? ç?km??lar. Bunun yan? s?ra Ah?ska Türklerinin do?ma ata yurtlar?na dönmesinden Ah?ska’da iskân edilmi? Ermeniler ve Ermenistan tedirgin olmakta ve hatta Ah?ska Türklerinin buraya yerle?mesi durumunda bölgede etnik istikrars?zl???n artaca??n? söyleyerek Ah?ska Türkleri ve Gürcistan yönetimini tehdit etmektedirler. Buna göre de kanunda Ah?ska Türklerinin tarihi vatanlar?na dönmelerini sa?layacak kesin bir hükmün yer almas? isabetli olurdu. Geri dönecek Ah?ska Türklerinin Gürcistan’da toprak mülkiyetine sahip olmalar? için Gürcistan hükümeti her hangi bir güvence vermemektedir. Asl?nda böyle bir deste?i beklemek bir kadar safl?k olurdu. Buna göre de Ah?ska Türklerinin geri dönme sürecinde Türkiye, Azerbaycan ve uluslararas? kurumlar taraf?ndan maddi destek sa?lanmal?d?r.
 

    Altm?? üç y?l önce kaybetti?i hakk? yeniden elde etme f?rsat? yakalam?? Ah?ska Türklerinin bitip tükenmeyen çilesine son koymak için gerekenin yap?lmas? Gürcistan yönetiminin sadece görevi de?il, ayn? zamanda bir vicdan meselesidir. Bunun d???nda Ermeni, Abhaz, Osetin topluluklar?yla ciddi sorunlar?n ya?and??? Gürcistan’da ülkenin birlik ve bütünlü?ünden yana olan bir toplulu?a ana yurtlar?nda ya?ama hakk?n?n tan?nmas? ayn? zamanda Gürcistan’?n ç?karlar?na uygundur.

Okunma: 4955 Eklenme Tarihi: 16.11.2007 Saat: 23:01
 
   En Çok Okunan
Dr.Alesker ALESKEROV: En çok okunan yazısı
Geriye Dönü? Yasas? Ah?ska Türklerinin Beklentisine Cevap Vermelidir!


Seçenekler

   Çıktısını Al

   Arkadaşına Yolla

   Köşe Yazılarına Dön


   Bu Yazıyı Oylayın
Oy Ortalaması: 3.73
Toplam Oy Sayısı: 15

İyi

Sizce Bu Yazı Nasıl ?

Çok İyi
İyi
Normal
Kötü
Çok Kötüİstanbul Ahıska Türkleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği© 2005 by: WwW.ahiskalilar.org

Site Yöneticileri: Rasim ?AK?RO?LU , Mustafa BED?R ve Mikail ?BRAH?MO?LU
Ah?ska Türkleri E?itim Kültür ve Sosyal Yard?mla?ma Derne?i
FaceBook

Sayfa Üretimi: 0.043 Saniye