Ücretsiz üye olun

              

   Radyo AHISKA
Radyo AHISKA için Flash kur.

   Menü
· Ana Sayfa
· Ahıska Kitapları
· Ahıska Köyleri
· Ahıska Şiirleri
· Anketler
· Dost Siteler
· Fikir Meydanı
· Foto Galeri
· Gazeteler
· Günlüğünüz
· Haber Arşivi
· Haber Ekle
· Harita
· Köşe Yazarları
· Linkler
· Sayaç
· Site İçi Arama
· Tavsiye Et
· Top 10
· Yeniler
· Your Account
· Ziyaretçi Analizi

   Ahıskalılar Durum

 İyi Günler Misafir!
Üye ol
Şifremi Unuttum

 
Üyelik:
Bugün yeni: 0
Dün Yeni: 0
Bekleyen: 0
Toplam Üyeler: 9971
Son Kayıt: osuliqe

Rekor:
Misafir(ler): 284
Üye(ler): 0
Toplam: 284

Online İstatistikleri:
Misafir(ler): 45
Üye(ler): 0
Toplam: 45

   Anket
Ahıska Türkleri dilini, dinini, kültürünü korumu? bir halkt?r. Kat?l?yormusunuz?

Evet Kat?l?yorum
Bilmiyorum
Hay?r Kat?lm?yorum
Yorum YokSonuçlar
Anketler

Toplam Oy 4357

   Saat ve Tarih

   Dosyalara Göz Atalım
Toplam Dosya: 63
Toplam Kategori: 3
Toplam Download: 163978

Yeni Eklenen
Dosyalar

· 1: Bu G?z Ne Ge?engtir
[İndirme: 3075]

· 2: Gülnaz Han?m
[İndirme: 2224]

· 3: Mavi Mavi Masmavi
[İndirme: 2295]

· 4: Gül Han?m
[İndirme: 2253]

· 5: Gelin Getmesi
[İndirme: 3491]

· 6: Nazl?m Ç?hmi? Ah?skaya
[İndirme: 2756]

· 7: Yarimin Gözi Ya?tur
[İndirme: 2686]

· 8: Çeçil Peynir 2
[İndirme: 2238]

· 9: Topal
[İndirme: 2673]

· 10: Zeyno
[İndirme: 3182]


En Çok İndirilen
Dosyalar

· 1: Ah?ska Halay? (Yeni)
[İndirme: 11275]

· 2: Ah?skan?n K?zlari
[İndirme: 6984]

· 3: Atem Tutem Ben Seni, ?ekere Katem Ben Seni
[İndirme: 6870]

· 4: Ah?ska Türkleri Hakk?nda Slayt
[İndirme: 6083]

· 5: Ahiskadan Kar Getir
[İndirme: 5860]

· 6: Ah?skal?lar?n Çok Sevdi?i KAYTARMA
[İndirme: 5176]

· 7: Çeçil Peynir
[İndirme: 5071]

· 8: Hinkal Türküsü
[İndirme: 4835]

· 9: Anandan ?zinsiz Etme Bayrami
[İndirme: 4003]

· 10: Bahar? Görmez Oldum
[İndirme: 3676]


   ATASÖZLERİMİZ
623. Tatli dil yılani deşiginden çıxarur.

   Ahıska'nın Hayranı Ol

NOSTALJ? F?LM (Kemal Sunal Filmleri vb.)
Bütün AHISKA TÜRKLERi Burada Köşe Yazıları Bölümüne Hoşgeldiniz!..

GÜRC?STAN KANUNU AHISKA TÜRKLER?N’E HANG? HAKLARI TANIYOR?Yazar Adı: *Dr.Rüstem Mürseloğl

Yazar İletişim: ahiskalilar@ahiskalilar.org


Eli silah tutan 40 bin Ah?skal? Türk gencin ikinci dünya sava??nda oldu?u bir dönemde so?uk bir gecede (15 Kas?m 1944) kad?n, çocuk, ya?l? demeden hayvan ta??nan vagonlara doldurularak Orta Asya (Özbekistan, Kazakistan, K?rg?zistan) topra??na sürgün edilen resmi rakamlara göre 86 bin insan?m?z, 17 bin can kayb?yla menzillerine ula?t?. Tam 63 y?l bekleyi?in ard?ndan (11 Temmuz 2007) Gürcistan millet meclisinin ç?karm?? oldu?u kanunu, Gürcistan cumhurba?kan? say?n M. SAAKA?V?L? imzalad?.

Asl?nda Ah?ska Türklerinin vatanlar?na dönme talepleri Avrupa konseyi taraf?ndan gündeme al?nm??, Gürcistan eski Cumhurba?kan? ?EVARNADZE taraf?ndan Avrupa konseyine halk?m?z?n geri dönü?ü taahhüt edilmi?tiyse de somut bir ad?m at?lmam??t?. Umar?z imzalanan bu kanun da yaln?zca kâ??t üzerinde kalmayacakt?r.

Son aylarda kamuoyunda da s?k s?k gündeme gelen bahis konusu kanun Ah?ska Türklerine ne kazand?r?r? Baz? bas?nda yer ald??? gibi kanun ç?kt? art?k Ah?ska Türkleri vatana dönüyor yaz?lar? gerçe?i yans?tmamaktad?r. Bir kere bu kanun ?u anda vatanlar?na dönmek isteyen ki?ilere göç ve vatanda?l?k hakk? tan?yor. Kanunda göçün nereye yap?laca?? söz konusu de?ildir. Ah?ska’ya m?, öbür bölgelere mi göç ba?layacak belirsiz; fakat Gürcistan siyasilerinin konu?malar?n? dikkate al?rsak Ah?ska’ya göç olmayaca?? kanaatine var?yoruz. Siyasilerin yorumundan ziyade elimizde var olan kanuna dayanarak yola ç?karsak 01.01.2008 tarihinden itibaren müracaatlar ba?layacak ve 01.01.2009 tarihinde müracaat kabulü sona erecek. Yurt d???nda bulunan ki?iler o ülkede bulunan Gürcistan temsilciliklerine talep edilen evraklar? sunarak müracaat?n? gerçekle?tirmi? olacak. Ard?ndan müracaatlar de?erlendirilecek ve göç etme hakk? kazanan ?ah?s alt? ay içinde vatanda? oldu?u ülkenin vatanda?l???ndan ihraç edildi?ine dair belgeyi sunarak Gürcistan vatanda?? kimli?ini alma hakk? kazanacak. Ya sonra? Sonras? kanunda yok!

Biraz daha konuyu açarsak; Özbekistan’a sürgün edilen ve 1959 y?l?nda Azerbaycan’a göç eden Ah?skal? Mürsel bey Gürcistan vatanda?? olma hakk? kazan?rsa Azerbaycan vatanda?l???ndan ihraç edildi?ine dair belge sunmal?d?r. Peki Azerbaycan’da vatanda?l?ktan ihraç etme karar? bildi?im kadar?yla Cumhurba?kan?’n?n yetkisi dâhilindedir. Var sayal?m ki zor da olsa o belge de elde edildi. Vatanda?l?ktan ihraç edilen ki?i Gürcistan’a nereye dönecek Ah?ska’ya m?? Belli de?il. Oysa ki, Mürsel bey 63 y?ld?r özledi?i kendi köyüne dönmek istiyor. Çeçla köyüne. Suç mu? Gürcistan vatanda?l???n? ald?ysa o ülkede ya?ayan her birey gibi e?it haklara sahip olmal? de?il mi? Nas?l ona denilebilir ki sen ?imdi Çeçla köyüne de?il mesela Gori ?ehrine göçeceksin. Bu hiçbir hukuka s??maz. Asl?nda Gürcistan’?n da hukuk d??? uygulama gerçekle?tirece?ine inanm?yorum. Yaln?zca kanunda bu hususta belirsizlik oldu?undan dolay? tart???lan konulardan bir örne?i aktarmakta yarar görüyorum.

Öbür hususlardan biri ve en önemlisi müracaatlardan sonra de?erlendirme komisyonunun verece?i karard?r. Kime geri dönü?çü konumu verilecek, kime verilmeyecek tart??malar?.

Son 10-15 y?ld?r ki Gürcistan’da Kurtulu? (HSNA) ad? alt?nda gayr-i resmi bir dernek faaliyeti mevcuttur. Bu örgüt özellikle Azerbaycan’da ya?ayan çocuklar?m?z?n Gürcistan’daki üniversitelerde burslu olarak okumalar?n? sa?lamaktad?r. ?lk i?leri bu gençlere Türk olmad?klar?n?, Osmanl? döneminde zorla Türkle?tirildikleri kabul ettirilmektir. Ard?ndan da haz?rlam?? olduklar? dilekçeyi aileleri ve akrabalar?na imzalamalar? istenmektedir. Söz konusu dilekçede ?u ifadeler yer almaktad?r:
“Aslen Meshetyal?y?m ve Meshilerin Gürcü kökenli oldu?una inan?yorum. Bildi?im kadar?yla da bölge 200 y?l Osmanl? i?gali alt?nda kalm??t?r. Bu geçen süre içinde halk zorla Müslüman edilmi?tir. Vatan?m olan Gürcistan’a davet edildim. Ve döndü?üm için çok mutluyum. Ben ve ailem ant içeriz ki, burada ya?ayan milletlerin din ve âdet ananelerine sayg?l? olaca??z. Ben ve ailem kendi ana dilimiz olan Gürcüceyi ö?renip, biz Gürcü Müslümanlar, ayn? kan? ta??d???m?z H?ristiyan Gürcülerle birlikte ülkemizi d?? dü?manlardan korumak için çal??aca??z.”

Söz konusu kanun gere?i müracaat eden ailelerden yaln?z bu forumlara imza atm?? olan ?ah?slar de?erlendirme komisyonu taraf?ndan göçmen hakk?n? al?rsa o zaman Mürsel bey’in Çeçla köyüne kavu?mas? bir hayal olur; çünkü Mürsel bey’in o formu imzalamas? imkâns?zd?r.

Dikkat ettiyseniz yaz?m?z?n ba??nda XX. yüzy?l?n 40’l? y?llar?nda sürgüne gönderilen ki?ilerin geri dönmesiyle ilgili kanundan bahis ediliyor. Kanunda bu ki?ilerin kim oldu?u aç?kça belli edilmiyor. Gerçi kanunun 2. maddesinde terimler ve aç?klamalar bölümünün A f?kras?nda zorla sürülen ki?i - 31 Temmuz 1944 tarihi ve 6279 nu.lu Sovyetler Birli?i devlet savunma komitesi taraf?ndan al?nan karara istinaden XX. yüzy?l?n 40’l? y?llar?nda Gürcistan Sovyet Cumhuriyetinden Sovyetler Birli?inin ba?ka cumhuriyetlerine zorla yerle?tirilen ki?i denilmi?. Söz konusu 6279 nu.lu kararda sürgüne gönderilen ki?ilerin Gürcüler de?il, Türkler oldu?u a?ikârd?r. Hatta 6279 nu.lu karara göre hukukçular?m?z Ah?ska Türklerine bir soyk?r?m uyguland???n? iddia etmekteler. O zaman sürgüne gönderilen ki?ilerin Türkler oldu?unu Gürcü devleti neden kanunda belirtmemektedir? Tart???lan konulardan biri de budur; zira yukarda ki söz edilen çirkin dilekçe forumlar?n?n alt?nda yatan s?rlar vard?r.

Geçenlerde bir gürcü dergisi elime geçti. Dergide ba?l?k ?öyle at?lm?? “Tarihi hatalar muhakkak telafi edilmelidir”. Konu yine Ah?skal?lar ve onlar?n Gürcistan’a dönmeleri ile ilgili dergide iki Gürcü bilim adam?n?n kar??l?kl? yorumlar?na yer verilmi?. Halk?m?z?n Gürcistan’a dönmesinin bölgede bir tehlike olu?turup olu?turmayaca?? sorusuna, bilim adamlar? kesinlikle s?k?nt? olmayaca??n? vurgulamaktad?r. Dini ayr?cal?klar?n tehlike olaca??n? dü?ünenlere Acarlar?n da Müslüman olduklar?n? hat?rlatarak bir k?yaslama yap?yor. ?lgi çekici bir yorum da ?u; Özbekistan Fergana hâdiselerine dikkat çekerek deniliyor ki, Özbekler Türk’türler o zaman neden 1989 y?l?nda Ah?skal?larla sava?t?lar ve Ah?skal?lar Özbekistan’? terk ettiler. Ard?ndan da hâdiseleri Ah?skal?lar?n Gürcü olmalar?na ba?l?yor. Pes yani!

Gürcü milletini cesaretli bir millet olarak tan?maktay?m ve bu fikrim asla de?i?meyecek; ama böyle sudan iddialar ve yorumlarla as?rlar boyu Ah?ska bölgesinde ya?am?? Türk boyunu kabullenmemek, de?i?ik senaryolar, komplolarla Ah?skal?lar? içerden parçalamak giri?imi, Gürcü milletine has bir ?ey olmamal?d?r. Hangi as?rda ya??yoruz. Tarihte bu halk Türk olman?n bedelini çok a??r kay?plarla ödedi. Madem bu halk 200 y?l bask? alt?nda kal?p Türkle?mi?se ki, tarihi rakamlar? da düzeltelim, Osmanl?’n?n bölgedeki hâkimiyeti (1578-1828) 250 y?l?n üzerindedir. Daha Osmanl?dan önce ki 310 y?ll?k (1268-1578) tarihimiz kim oldu?umuzun ispat?d?r. O zaman hâlâ neyi tart???yoruz? 1829-2007 tarihleri aras?ndaki süreçte neden de?i?me olmad? peki? Daha sürgün öncesi 1940’l? y?llarda Ah?ska bölgesindeki mekteplerde halk?m?z hangi dilde ö?renim görüyordu? K?z?l Rençber, Ad?gön Kolhozçusu gazeteleri hangi dilde yay?mlan?yordu?

Gürcistan’?n ?u andaki siyasi ve içtimai iktisadi durumunu gayet iyi anlamaktay?z. Görünen ?u ki sorunlar yuma?? olan bölgede bir de Ah?ska s?k?nt?s? ya?amak pek de istenmemektedir; ama y?llard?r vatan hasretiyle yan?p tutu?an halk?n manevi de?erlerine sayg? duymakta en az?ndan insanl?k borcu olmal?d?r.

Gürcistan’da Türk olarak varl???m?z? sürdürmek kimin zarar?na olabilir? Gürcü milletinin mi? Asla! O zaman sap? bizden olan baz? ç?karc? gençleri kullanarak dil ve din de?i?imine gitmenin sonuçlar?n? da iyi hesaplamam?z laz?m. Vatan, yaln?zca üzerinde gezdi?in toprak de?il, kendi milli ve manevi varl???nla ya?ad???n, övündü?ün bir mukaddes emanettir. Bütün bunlar olmad?ktan sonra Ah?skal?lar neyi kazanm?? oluyorlar acaba?

Öbür yandan Ah?ska Türklerinin Ah?ska’ya yerle?mesi bölgenin kalk?nmas? anlam?na gelir. Burda da Gürcü devleti kazan?r. Sürgünden sonra onlarca köyleri bo? kalan Ah?ska’ya Türkiye’den gelecek karde? yard?mlarda göz ard? edilmemelidir. Y?llarca Türk aleyhine e?itilmi? eski sovyet zihniyeti art?k kafalardan silinmeli. ?yi bir kom?u ve dost ülke olan Türkiye’yi kazanmadaki en sa?lam köprü; dili, dini, gelenek ve görenekleriyle eski SSCB de Türk olarak bilinen Ah?skal?lar?n tarihi yurduna yerle?mesiyle ivme kazanm?? olur.

Biz Ah?skal?lar, Gürcü devletinin bölünmez bütünlü?üne, hürriyetine ciddi anlamda katk? sa?lam?? oluruz. Bundan kimsenin ?üphesi olmas?n.

Ah?skal?lar?n müracaat edecekleri ve sonucunda Gürcistan’a geri dönebilece?i ve vatanda?l?k hakk? alabilece?i söz konusu yasa da eksiklikler ve soru i?areti olan birçok konular olmas?na ra?men yine de mevcut Gürcistan hükümetine, özellikle cumhurba?kan? say?n M. SAAKA?V?L?’ye te?ekkür borçluyuz. Ümit ediyoruz ki, insan haklar? ve hukukun üstünlü?ü dikkate al?narak bu sorunlar k?sa sürede çözüme kavu?acakt?r!

Okunma: 4170 Eklenme Tarihi: 16.11.2007 Saat: 22:54
 
   En Çok Okunan
*Dr.Rüstem Mürseloğl: En çok okunan yazısı
HÂLÂ SUSMAKTA KARS, ERZURUM, ARDAHAN!


Seçenekler

   Çıktısını Al

   Arkadaşına Yolla

   Köşe Yazılarına Dön


   Bu Yazıyı Oylayın
Oy Ortalaması: 4.04
Toplam Oy Sayısı: 24

İyi

Sizce Bu Yazı Nasıl ?

Çok İyi
İyi
Normal
Kötü
Çok Kötüİstanbul Ahıska Türkleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği© 2005 by: WwW.ahiskalilar.org

Site Yöneticileri: Rasim ?AK?RO?LU , Mustafa BED?R ve Mikail ?BRAH?MO?LU
Ah?ska Türkleri E?itim Kültür ve Sosyal Yard?mla?ma Derne?i
FaceBook

Sayfa Üretimi: 0.061 Saniye