Ücretsiz üye olun

              

   Radyo AHISKA
Radyo AHISKA için Flash kur.

   Menü
· Ana Sayfa
· Ahıska Kitapları
· Ahıska Köyleri
· Ahıska Şiirleri
· Anketler
· Dost Siteler
· Fikir Meydanı
· Foto Galeri
· Gazeteler
· Günlüğünüz
· Haber Arşivi
· Haber Ekle
· Harita
· Köşe Yazarları
· Linkler
· Sayaç
· Site İçi Arama
· Tavsiye Et
· Top 10
· Yeniler
· Your Account
· Ziyaretçi Analizi

   Ahıskalılar Durum

 İyi Günler Misafir!
Üye ol
Şifremi Unuttum

 
Üyelik:
Bugün yeni: 0
Dün Yeni: 0
Bekleyen: 0
Toplam Üyeler: 9971
Son Kayıt: osuliqe

Rekor:
Misafir(ler): 284
Üye(ler): 0
Toplam: 284

Online İstatistikleri:
Misafir(ler): 47
Üye(ler): 0
Toplam: 47

   Anket
Ahıska Türkleri dilini, dinini, kültürünü korumu? bir halkt?r. Kat?l?yormusunuz?

Evet Kat?l?yorum
Bilmiyorum
Hay?r Kat?lm?yorum
Yorum YokSonuçlar
Anketler

Toplam Oy 4357

   Saat ve Tarih

   Dosyalara Göz Atalım
Toplam Dosya: 63
Toplam Kategori: 3
Toplam Download: 163978

Yeni Eklenen
Dosyalar

· 1: Bu G?z Ne Ge?engtir
[İndirme: 3075]

· 2: Gülnaz Han?m
[İndirme: 2224]

· 3: Mavi Mavi Masmavi
[İndirme: 2295]

· 4: Gül Han?m
[İndirme: 2253]

· 5: Gelin Getmesi
[İndirme: 3491]

· 6: Nazl?m Ç?hmi? Ah?skaya
[İndirme: 2756]

· 7: Yarimin Gözi Ya?tur
[İndirme: 2686]

· 8: Çeçil Peynir 2
[İndirme: 2238]

· 9: Topal
[İndirme: 2673]

· 10: Zeyno
[İndirme: 3182]


En Çok İndirilen
Dosyalar

· 1: Ah?ska Halay? (Yeni)
[İndirme: 11275]

· 2: Ah?skan?n K?zlari
[İndirme: 6984]

· 3: Atem Tutem Ben Seni, ?ekere Katem Ben Seni
[İndirme: 6870]

· 4: Ah?ska Türkleri Hakk?nda Slayt
[İndirme: 6083]

· 5: Ahiskadan Kar Getir
[İndirme: 5860]

· 6: Ah?skal?lar?n Çok Sevdi?i KAYTARMA
[İndirme: 5176]

· 7: Çeçil Peynir
[İndirme: 5071]

· 8: Hinkal Türküsü
[İndirme: 4835]

· 9: Anandan ?zinsiz Etme Bayrami
[İndirme: 4003]

· 10: Bahar? Görmez Oldum
[İndirme: 3676]


   ATASÖZLERİMİZ
592. Sayanin quliyam, saymiyanin sultani.

   Ahıska'nın Hayranı Ol

RADYO AHISKA - AHISKA TÜRKLERİNİN SESİ
Bütün AHISKA TÜRKLERi Burada Köşe Yazıları Bölümüne Hoşgeldiniz!..

AHISKALI, AHISKA’YA DÖNMEK ?ST?YORYazar Adı: Dr. Adem AHISKALI

Yazar İletişim: ademahiskali@hotmail.com


Gürcistan Ba?bakan? Zurab Nogaideli'nin, Ba?bakanl?kta Ba?bakan Recep Tayyib Erdo?an ile yapt??? görü?menin ard?ndan iki lider bas?n?n kar??s?na geçerek ortak aç?klama yapt?. Ba?bakan Erdo?an'dan Ah?ska Türkleri'ne müjde. Erdo?an, "Ah?ska Türkleri'nin Gürcistan'a dönü?ü için bir çal??ma ba?latma karar? ald?k." dedi. Bu haber, “Haber 7sitesinde”yay?nland?.

Türkiye ve Gürcistan Devletlerimizde son zamanda ya?anan iç problemlere ra?men ba?bakanlar?m?z?n özel görü?me s?ras?nda Ah?skal? Türklerin Sürgün edildi?i topraklar?na dönmeleri ile ilgili konuya yer verdikleri için (Gürcistan Ba?bakan?n?n bas?n toplant?s?nda bu konuyla ilgili yorumdan kaç?nsa bile) Tüm Ah?skal?lar ad?na, kendilerine çok te?ekkür etti?imi bildiriyorum.

Sayg?de?er okuyucular?m?n dikkatini, Bizlerin, yani Ah?skal? Türklerin, Gürcistan'a dönü?ü ile ilgili bir kaç noktaya çekmek istiyorum. Ah?skal? Türkler olarak tabii ki bizler Gürcistan'a dönmek istiyoruz. Oraya döndükten sonra o devlet bizim devletimiz, o bayrak ta bizim bayra??m?z olacakt?r. Bizim çocuklar?m?z devletimizin s?n?rlar?n? korumak için asker olacak, gerekirse ?ehit olacaklard?r. Gürcistan kanunlar?na sayg?l? bir vatanda? olarak tüm vatanda?l?k haklar?na sahip olaca??z.
Bizim endi?elerimiz bizlerin daha oraya gitmeden haklar?m?z?n göz ard? edilmesidir.

1. Biz Ah?ska Türkleri olarak kimli?imiz üzerinde tart???lmamas?n?, bizim için kimlik aray??lar?na son verilmesini istiyoruz.

Bu endi?eye sebebiyet veren neden, bu güne kadar, Gürcistan Devlet yetkilileri ile yap?lan görü?melerde yetkililer “Ah?skal? Türkler” kelimesini kullanmamaya özen göstermeleridir. Toplant? ve Resmi görü?melerde itirazlar?m?za ra?men, bizlerden “Mesx”ler (Gürcü Müslümanlar?) olarak bahsedilmektedir. Bu konuda Tiflis merkezli sivil örgütler vas?tas? ile halk?m?z aras?nda propaganda bile yap?lmaktad?r. Sn Ba?bakan?m?zla yap?lan görü?mede bile bizim hakk?m?zda “Mesx”ler, “Mesxetin”ler olarak bahsettiklerinden eminim. Konuyu bilmeyen tercümanlar “Mesx” kelimesini “Ah?ska Türkleri” olarak tercüme ettikleri için kimse bu inceli?in fark?na varamamaktad?r. Ba?bakan?m?z?n konuyla ilgili olu?turmak istedi?i çal??ma grubu için de kendisine te?ekkür ediyorum. Bu çok üzün zaman önce yap?lmal?yd? zaten.. Bu gurubu olu?tururken, konuyu yakinen takip ederek konuyu bilen, sürgünü ya?am?? insanlar?n evlatlar?ndan olu?an ve yabanc? dillere hakim bir kaç ki?inin de dahil edilmesini istirham ediyorum.
Milletimiz hakk?nda konu?an her kes ?unu bilmelidir ki, Ah?ska Türkleri diye bir Türk boyu yoktur. Bizler – Osmanl? Zaman?nda Ç?ld?r’?n ba?kenti olan Ah?ska’da ya?ayan öz be öz Türk'üz. Bu güne kadar sürgünde oldu?umuz için co?rafi adla an?lm???zd?r. Nas?l ki bir Sivas Türkü, Erzurum Türkü, Ardahan Türkü, Edirne Türkü olmayaca?? gibi Ah?ska Türkü de yoktur. Bence Ah?skal? Türk denilmesi daha do?ru olurdu. Zaten Vatan?m?za kavu?unca Ah?skal? kelimesi de at?larak Türkler denilecektir. Son olarak diyorum ki, bize bo?u bo?una milli kimlik aramay?n.“Türk’tür Benim Milletim”.

2. ?skan'a Ah?ska'dan ba?lan?lmal?.

Bu konuda da çok büyük endi?elerimiz vard?r. Gürcistan Yetkilileri bizleri Mesx olarak gördükleri için, bizleri tüm Gürcistan’a 5 er 6 ?ar aile olarak yerle?tirmek istemekteler. Tabii ki Gürcistan’?n her kar??? bizim için vatan olacakt?r. Ama 1944 y?l?nda, bu gün yani 14 Kas?m günü (Türk olarak) babalar?m?n sürgün edildi?i topraklara yerle?tirilmemiz de en do?al hakk?m?z oldu?unu bu konuda karar verecek olan Tüm Yetkililere ve Avrupa Konseyine bildirmek istiyoruz.
Biz Ah?skal? Türkler olarak sürgünden sonra bizim yurtlar?m?za zorla yerle?tirilen Gürcü ve di?er karde?lerimizle birlikte ya?amak istiyoruz. Biz bar?? ve huzur içinde ya?amak için geliyoruz.. Orada ya?ayanlar?n Kültürüne, Diline, Dinine, sayg? göstererek kendi kültürümüzü, Dinimizi, Geleneklerimizi ya?atarak, ya?amak istiyoruz. Orada ya?ayanlar?n ba?ka yerlere göç ettirilmesini istiyormu?uz gibi yalan propaganda yapanlar? da k?n?yoruz. Onlarla iyi bir kom?u olmak, sevincimizi ve kederimizi payla?mak istiyoruz. Birlikte Gürcistan Devletimizin yücelmesi için omuz omuza çal??mak istiyoruz. Di?er yandan, eski köylerimizden 80 e yak?n? bo?tur. Biz bu köylerimizi de ?enlendirmek istiyoruz. Tabii ki bizim nüfusumuz fazla gelebilir. Bu araziler yetersiz olabilir. O zaman, yani bu bölge tamamen kapasitesini doldurduktan sonra Devletimizin gösterece?i yerlerde meskunla?maya raz?y?z. Buna kimsenin itiraz? yok. Ah?ska Türklerinin çal??kan, tutucu ve Devletine ba?l? oldu?unu tüm dünya biliyordur. Dolay?s? ile bizlerin bölgeye yerle?memizin Gürcistan devletine, o bölgedeki görünmeyen problemlerin a??lmas?na art?dan ba?ka bir ?ey getirmeyece?i bellidir. Bu, bölgelere yerle?memiz Türkiye ile Gürcistan devletleri aras?nda duygusal bir köprü olu?turacakt?r. Bu yak?nla?ma ?imdi den sonuçlar?n? vermeye ba?lam??t?r. Bu bölümün sonunda ?unu söylemek istiyorum. Biz, geriye dönü?teki iskan?n?n, Ah?ska bölgesinden ba?lamas?n? istiyoruz.

3. Vatan?na dönmek, sürgünde bulunan her bir Ah?skal? Türkün hakk?d?r.

14 Kas?m 1944 Y?l?nda Ah?ska ve civar?nda ya?ayan Türk, Kürt ve Hem?inlerin top yekun olarak hiç bir istisna gözetmeden sürüne maruz kald?larsa, Bunlar?n ve evlatlar?n?n top yekun olarak o bölgelerden ba?lamak ?art? ile Gürcistan’a dönebilmeleri gerekmektedir. Bu hakk?, Dönü? karar?nda baz? maddeler koyarak engellemeye kimsenin yetkisi yoktur. Baz? k?s?tlamalar ve ?artlar getirerek, bürokratik engeller koyarak ba?vuruyu geciktirmek o hakk?n?n kaybolmas?na neden olmak yanl?? olurdu. Vatana Dönmek hakk? baki kalmal?d?r. Adaptasyon merkezleri kurarak halk? bir tak?m ?artlar? kabul etmeye zorlamak da çok yanl?? olurdu. Halk?m?z o bölgelere yerle?ince kendili?inden adapte olacakt?r. Bu güne kadar defalarca sürgünler ya?am?? olan Ah?ska Türkleri gittikleri yerlerde yerli halka adapte olma konusunda problem ya?amam??t?r. Dolay?s? ile Adaptasyon merkezleri kurmaya, Avrupa'dan ve Türkiye'den gelecek paralar? buralara harcamaya gerek yoktur. Gürcü dili Resmi devlet dili oldu?u için bunu ö?renmek bizim borcumuzdur. Bu konuda da problem yoktur. Bizi karde? bir millet olarak kabul etmelerini, hiç bir endi?e duymamalar?n? istiyoruz. Vatanda?l?k konusunda bizlere birer yabanc? gibi (Bir Amerikal? veya ?ngiliz gibi ) de?il, Bizi eski vatanda?lar? olarak görmelerini ve gereken kolayl??? sa?lamalar?n? istiyoruz.

Son olarak 63 y?l önce bu günlerdeki sürgün s?ras?nda ölen 17 000 Ah?skal?ya Allahtan Rahmet tüm Ah?skal?lara da ba?sa?l??? diliyorum. Konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündem d??? konu?ma yapan, Ah?skal?lara yak?nl??? ile bilinen, AK Parti Düzce Milletvekili Prof. Dr. Celal ERBAY’a te?ekkürü bir borç biliyorum.
Yap?lan bu tür görü?melerin iki devlet ili?kilerini daha da yak?nla?t?raca??n? ve olumlu sonuçlar verece?ini umarak sayg?lar sunuyorum....

14.11.2007
ANKARA

Okunma: 7496 Eklenme Tarihi: 16.11.2007 Saat: 21:50
 
   En Çok Okunan
Dr. Adem AHISKALI: En çok okunan yazısı
Ah?ska A?z?ndan Sözler


Seçenekler

   Çıktısını Al

   Arkadaşına Yolla

   Köşe Yazılarına Dön


   Bu Yazıyı Oylayın
Oy Ortalaması: 3.86
Toplam Oy Sayısı: 74

İyi

Sizce Bu Yazı Nasıl ?

Çok İyi
İyi
Normal
Kötü
Çok Kötü
Re: AHISKALI, AHISKA’YA DÖNMEK ?ST?YOR (Puan 1)
Gönderen: osmanoglu Tarih: 09.12.2007 Saat: 09:44
(Kullanıcı Bilgisi | Mesaj Yolla) http://www.cagisman.tr.gg
Say?n yazar yaz?n?z guzel kalem?n?ze sagl?k<br /> ben b?r gercekten hakl?n? dudunen ah?akal? turk olarak sunu bel?rtmek ?st?yorum k? yaz?lar?n?zda gercekten ah?skal?n?n k?ml?g? ozell?kle turk toplulugunun b?r parcas? oldugunu gostermen?z gerek bu ac??dan allah tum kose yazarlar?m?zdan raz? olsun <br /> gurc?stan konusu na gel?rsek bu b?r kucuk pol?t?k oyundur ve buna alet olan y?nede kend? ahlk?m?z?n mensuplar?d?r. sen y?llar onces?nden gursu ameller?ne uyarak mesx? ya da musluman gurcu olmak soyunu soyad?n? ad?n? hatta d?n? deg?st?rmek ?c?n ugras?rsan en son kabul olunan kanun da bu olur nese ben bunlar?n sah?d?y?m dolay?s?yla yaz?n?zda d?kkat ed?lmes? gerekenler cok oneml? ozell?kle de kend? vatandaslar?mdan bunu d?ler?m turk olduklar?n? ah?skal?lar?n b?r turk toplulugunun parcas? olduklar?n? unutmamalar?n? ?ster?m


[ Cevap Yaz ]


Re: AHISKALI, AHISKA’YA DÖNMEK ?ST?YOR (Puan 1)
Gönderen: osmanoglu Tarih: 09.12.2007 Saat: 09:43
(Kullanıcı Bilgisi | Mesaj Yolla) http://www.cagisman.tr.gg
Say?n yazar yaz?n?z guzel kalem?n?ze sagl?k<br /> ben b?r gercekten hakl?n? dudunen ah?akal? turk olarak sunu bel?rtmek ?st?yorum k? yaz?lar?n?zda gercekten ah?skal?n?n k?ml?g? ozell?kle turk toplulugunun b?r parcas? oldugunu gostermen?z gerek bu ac??dan allah tum kose yazarlar?m?zdan raz? olsun <br /> gurc?stan konusu na gel?rsek bu b?r kucuk pol?t?k oyundur ve buna alet olan y?nede kend? ahlk?m?z?n mensuplar?d?r. sen y?llar onces?nden gursu ameller?ne uyarak mesx? ya da musluman gurcu olmak soyunu soyad?n? ad?n? hatta d?n? deg?st?rmek ?c?n ugras?rsan en son kabul olunan kanun da bu olur nese ben bunlar?n sah?d?y?m dolay?s?yla yaz?n?zda d?kkat ed?lmes? gerekenler cok oneml? ozell?kle de kend? vatandaslar?mdan bunu d?ler?m turk olduklar?n? ah?skal?lar?n b?r turk toplulugunun parcas? olduklar?n? unutmamalar?n? ?ster?m


[ Cevap Yaz ]


Re: AHISKALI, AHISKA’YA DÖNMEK ?ST?YOR (Puan 1)
Gönderen: osmanoglu Tarih: 09.12.2007 Saat: 09:43
(Kullanıcı Bilgisi | Mesaj Yolla) http://www.cagisman.tr.gg
Say?n yazar yaz?n?z guzel kalem?n?ze sagl?k<br /> ben b?r gercekten hakl?n? dudunen ah?akal? turk olarak sunu bel?rtmek ?st?yorum k? yaz?lar?n?zda gercekten ah?skal?n?n k?ml?g? ozell?kle turk toplulugunun b?r parcas? oldugunu gostermen?z gerek bu ac??dan allah tum kose yazarlar?m?zdan raz? olsun <br /> gurc?stan konusu na gel?rsek bu b?r kucuk pol?t?k oyundur ve buna alet olan y?nede kend? ahlk?m?z?n mensuplar?d?r. sen y?llar onces?nden gursu ameller?ne uyarak mesx? ya da musluman gurcu olmak soyunu soyad?n? ad?n? hatta d?n? deg?st?rmek ?c?n ugras?rsan en son kabul olunan kanun da bu olur nese ben bunlar?n sah?d?y?m dolay?s?yla yaz?n?zda d?kkat ed?lmes? gerekenler cok oneml? ozell?kle de kend? vatandaslar?mdan bunu d?ler?m turk olduklar?n? ah?skal?lar?n b?r turk toplulugunun parcas? olduklar?n? unutmamalar?n? ?ster?m


[ Cevap Yaz ]

İstanbul Ahıska Türkleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği© 2005 by: WwW.ahiskalilar.org

Site Yöneticileri: Rasim ?AK?RO?LU , Mustafa BED?R ve Mikail ?BRAH?MO?LU
Ah?ska Türkleri E?itim Kültür ve Sosyal Yard?mla?ma Derne?i
FaceBook

Sayfa Üretimi: 0.063 Saniye